تلفن: 88 94 08 47-50
آدرس مرکز تهران: خیابان استاد نجات الهی جنوبی، بین سپند و شاداب، کوچه نوید، پلاک 23
دوره‌های جاری

دوره‎های بلند مدت

کد دوره نام ‌دوره ظرفیت روز برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مدت
371

دوره جامع قوانین مقررات

موجود یکشنبه - سه شنبه 17:00 ~ 20:00 1396/12/06 115 ساعت
366

دوره حسابرسی داخلی خبره

موجود دو‎شنبه - چهارشنبه 17:00 ~ 20:00 1396/12/09 250 ساعت
500

دوره جامع کاربردی حسابداری

موجود دو‎شنبه - چهارشنبه 17:00 ~ 20:00 1396/12/09 260 ساعت
365

دوره عالی پرورش مشاور مالی

موجود پنجشنبه عصر 14:00 ~ 18:00 1396/12/10 280 ساعت
521

دوره جامع کاربردی حسابداری

موجود پنجشنبه صبح 09:00 ~ 13:00 1396/12/10 260 ساعت
367

دوره حسابرسی داخلی خبره

موجود پنجشنبه عصر 14:00 ~ 18:00 1396/12/10 250 ساعت
522

دوره جامع کاربردی حسابداری

موجود پنجشنبه عصر 14:00 ~ 18:00 1396/12/10 260 ساعت
432

دوره مدیریت اجرایی DBA

موجود پنجشنبه صبح 09:00 ~ 13:00 1397/01/23 290 ساعت
372

دوره جامع قوانین مقررات

موجود پنجشنبه عصر 14:00 ~ 18:00 1397/01/23 115 ساعت
421

دوره مدیریت اجرایی DBA

موجود یکشنبه - سه‎شنبه 17:00 ~ 20:00 1397/01/26 290 ساعت
431

دوره عالی پرورش مدیر مالی

موجود دوشنبه - چهارشنبه 17:00 ~ 20:00 1397/01/27 258 ساعت
487

دوره جامع کاربردی حسابداری

موجود دو‎شنبه - چهارشنبه 13:00 ~ 17:00 1397/01/27 260 ساعت
423

دوره مدیریت اجرایی MBA

موجود پنجشنبه صبح 09:00 ~ 13:00 1397/01/30 412 ساعت
524

دوره عالی پرورش مدیر مالی

موجود پنجشنبه عصر 14:00 ~ 18:00 1397/01/30 258 ساعت
523

دوره سرپرستی امور مالی

موجود پنجشنبه عصر 14:00 ~ 18:00 1397/01/30 236 ساعت
424

دوره مدیریت اجرایی MBA

موجود دو‎شنبه - چهارشنبه 17:00 ~ 20:00 1397/02/03 412 ساعت
508

دوره CIMA فارسی - سطح مدیریتی

موجود چهارشنبه 17:30 ~ 20:30 1397/04/20 120 ساعت
507

دوره CIMA فارسی - سطح عملیاتی

موجود یکشنبه 17:30 ~ 20:30 1397/05/21 120 ساعت

دوره‎های کوتاه مدت

کد دوره نام ‌دوره ظرفیت روز برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مدت
505

حسابداری در محیط‌های کامپیوتری (حسابداری عملی با نرم افزار)

موجود جمعه 09:00 ~ 13:00 1396/12/04 60 ساعت
497

دوره پرورش حسابدار خزانه (دریافت و پرداخت)

موجود شنبه 17:00 ~ 20:00 1396/12/05 21 ساعت
498

دوره پرورش حسابدار انبار

موجود یکشنبه 17:00 ~ 20:00 1396/12/06 21 ساعت
513

تهیه صورت جریان وجوه نقد

موجود یکشنبه 17:00 ~ 20:00 1396/12/06 12 ساعت
506

دوره قوانین و مقررات مالیاتی

موجود یکشنبه 17:00 ~ 21:00 1396/12/06 24 ساعت
529

دوره قوانین و مقررات مالیات بر ارزش افزوده

موجود چهارشنبه 17:00 ~ 21:00 1396/12/09 12 ساعت
527

دوره حسابرسی مستقل با رویکرد کارگاهی

موجود چهارشنبه 17:00 ~ 21:00 1396/12/09 84 ساعت
531

حسابداری مالی 1

موجود شنبه - چهارشنبه 17:30 ~ 20:30 1396/12/09 40 ساعت
493

حسابداری مالی 2

موجود جمعه 09:00 ~ 13:00 1396/12/11 30 ساعت
532

دوره اعتبارات اسنادی و خریدهای خارجی

موجود سه‎شنبه 17:30 ~ 20:30 1396/12/15 21 ساعت
535

دوره IFRS - استانداردهای بین‎المللی گزارشگری مالی

موجود یکشنبه 16:30 ~ 20:30 1397/01/19 40 ساعت
516

تهیه صورت‎های مالی تلفیقی

موجود سه‎شنبه 17:00 ~ 20:30 1397/01/21 40 ساعت
593

تهیه صورت‎های مالی تلفیقی

موجود دوشنبه 16:30 ~ 20:30 1397/02/10 40 ساعت

دوره‎های بین المللی

کد دوره نام ‌دوره ظرفیت روز برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مدت
472

F6-Taxation

موجود پنجشنبه 14:00 ~ 19:00 1397/01/16 54 ساعت
475

F9-Financial Management

موجود پنجشنبه 14:00 ~ 18:00 1397/01/16 54 ساعت
502

P1-Governance, Risk and Ethics

موجود پنجشنبه 09:00 ~ 13:00 1397/01/16 54 ساعت
456

F3-Financial Accounting

موجود دو‎شنبه - جمعه 17:00 ~ 20:00 1397/01/17 54 ساعت
474

F8-Audit and Assurance

موجود جمعه 09:00 ~ 14:00 1397/01/17 54 ساعت
473

F7-Financial Reporting

موجود جمعه 09:00 ~ 13:00 1397/01/17 54 ساعت
439

F1-Accountant in Business

موجود جمعه 13:00 ~ 17:00 1397/01/17 54 ساعت
457

F2-Management Accounting

موجود شنبه 16:00 ~ 20:00 1397/01/18 54 ساعت
471

F4-Corporate and Business Law

موجود شنبه - دو‎شنبه 17:00 ~ 20:00 1397/01/18 54 ساعت
460

F5-Performance Management

موجود یکشنبه - سه‎شنبه 17:00 ~ 20:00 1397/01/19 54 ساعت
504

DIP IFR

موجود یکشنبه 17:00 ~ 20:00 1397/02/09 72 ساعت

دوره‎های زبان انگلیسی

کد دوره نام ‌دوره ظرفیت روز برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مدت
520

زبان انگلیسی عمومی - دوره IELTS نوروزی

موجود شنبه تا پنجشنبه 09:00 ~ 14:00 1397/01/04 50 ساعت
537

زبان انگلیسی عمومی - سطح Elementary

موجود یکشنبه - سه‎شنبه 17:30 ~ 20:30 1397/01/19 45 ساعت
557

زبان انگلیسی عمومی - سطح Basic

موجود یکشنبه - سه‎شنبه 17:30 ~ 20:30 1397/01/19 45 ساعت
585

زبان انگلیسی عمومی - سطح Intermediate

موجود یکشنبه - سه‎شنبه 17:30 ~ 20:30 1397/01/19 45 ساعت
571

زبان انگلیسی عمومی - سطح Pre-Intermediate

موجود یکشنبه - سه‎شنبه 17:30 ~ 20:30 1397/01/19 45 ساعت
374

English For Accounting - EFA

موجود یکشنبه - سه‎شنبه 17:00 ~ 20:00 1397/01/19 54 ساعت
536

زبان انگلیسی عمومی - سطح Elementary

موجود دوشنبه - چهارشنبه 17:30 ~ 20:30 1397/01/20 45 ساعت
551

زبان انگلیسی عمومی - سطح Basic

موجود دوشنبه - چهارشنبه 17:30 ~ 20:30 1397/01/20 45 ساعت
565

زبان انگلیسی عمومی - سطح Pre-Intermediate

موجود دوشنبه - چهارشنبه 17:30 ~ 20:30 1397/01/20 45 ساعت
579

زبان انگلیسی عمومی - سطح Intermediate

موجود دوشنبه - چهارشنبه 17:30 ~ 20:30 1397/01/20 45 ساعت
549

زبان انگلیسی عمومی - سطح Elementary

موجود پنجشنبه 08:30 ~ 13:30 1397/01/30 45 ساعت
564

زبان انگلیسی عمومی - سطح Basic

موجود پنجشنبه 08:30 ~ 13:30 1397/01/30 45 ساعت
578

زبان انگلیسی عمومی - سطح Pre-Intermediate

موجود پنجشنبه 08:30 ~ 13:30 1397/01/30 45 ساعت
592

زبان انگلیسی عمومی - سطح Intermediate

موجود پنجشنبه 08:30 ~ 13:30 1397/01/30 45 ساعت
548

زبان انگلیسی عمومی - سطح Elementary

موجود جمعه 08:30 ~ 13:30 1397/01/31 45 ساعت
577

زبان انگلیسی عمومی - سطح Pre-Intermediate

موجود جمعه 08:30 ~ 13:30 1397/01/31 45 ساعت
591

زبان انگلیسی عمومی - سطح Intermediate

موجود جمعه 08:30 ~ 13:30 1397/01/31 45 ساعت
563

زبان انگلیسی عمومی - سطح Basic

موجود جمعه 08:30 ~ 13:30 1397/01/31 45 ساعت
544

زبان انگلیسی عمومی - سطح Elementary

موجود دوشنبه - چهارشنبه 17:30 ~ 20:30 1397/02/17 45 ساعت
553

زبان انگلیسی عمومی - سطح Basic

موجود دوشنبه - چهارشنبه 17:30 ~ 20:30 1397/02/17 45 ساعت
567

زبان انگلیسی عمومی - سطح Pre-Intermediate

موجود دوشنبه - چهارشنبه 17:30 ~ 20:30 1397/02/17 45 ساعت
581

زبان انگلیسی عمومی - سطح Intermediate

موجود دوشنبه - چهارشنبه 17:30 ~ 20:30 1397/02/17 45 ساعت
539

زبان انگلیسی عمومی - سطح Elementary

موجود یکشنبه - سه‎شنبه 17:30 ~ 20:30 1397/02/18 45 ساعت
559

زبان انگلیسی عمومی - سطح Basic

موجود یکشنبه - سه‎شنبه 17:30 ~ 20:30 1397/02/18 45 ساعت
573

زبان انگلیسی عمومی - سطح Pre-Intermediate

موجود یکشنبه - سه‎شنبه 17:30 ~ 20:30 1397/02/18 45 ساعت
587

زبان انگلیسی عمومی - سطح Intermediate

موجود یکشنبه - سه‎شنبه 17:30 ~ 20:30 1397/02/18 45 ساعت
373

زبان انگلیسی عمومی - سطح Pre-IELTS

موجود پنجشنبه عصر 14:00 ~ 18:00 1397/02/20 40 ساعت
538

زبان انگلیسی عمومی - سطح Elementary

موجود یکشنبه - سه‎شنبه 17:30 ~ 20:30 1397/03/20 45 ساعت
558

زبان انگلیسی عمومی - سطح Basic

موجود یکشنبه - سه‎شنبه 17:30 ~ 20:30 1397/03/20 45 ساعت
572

زبان انگلیسی عمومی - سطح Pre-Intermediate

موجود یکشنبه - سه‎شنبه 17:30 ~ 20:30 1397/03/20 45 ساعت
586

زبان انگلیسی عمومی - سطح Intermediate

موجود یکشنبه - سه‎شنبه 17:30 ~ 20:30 1397/03/20 45 ساعت
543

زبان انگلیسی عمومی - سطح Elementary

موجود دوشنبه - چهارشنبه 17:30 ~ 20:30 1397/03/21 45 ساعت
552

زبان انگلیسی عمومی - سطح Basic

موجود دوشنبه - چهارشنبه 17:30 ~ 20:30 1397/03/21 45 ساعت
566

زبان انگلیسی عمومی - سطح Pre-Intermediate

موجود دوشنبه - چهارشنبه 17:30 ~ 20:30 1397/03/21 45 ساعت
580

زبان انگلیسی عمومی - سطح Intermediate

موجود دوشنبه - چهارشنبه 17:30 ~ 20:30 1397/03/21 45 ساعت
541

زبان انگلیسی عمومی - سطح Elementary

موجود یکشنبه - سه‎شنبه 17:30 ~ 20:30 1397/04/19 45 ساعت
561

زبان انگلیسی عمومی - سطح Basic

موجود یکشنبه - سه‎شنبه 17:30 ~ 20:30 1397/04/19 45 ساعت
575

زبان انگلیسی عمومی - سطح Pre-Intermediate

موجود یکشنبه - سه‎شنبه 17:30 ~ 20:30 1397/04/19 45 ساعت
589

زبان انگلیسی عمومی - سطح Intermediate

موجود یکشنبه - سه‎شنبه 17:30 ~ 20:30 1397/04/19 45 ساعت
546

زبان انگلیسی عمومی - سطح Elementary

موجود دوشنبه - چهارشنبه 17:30 ~ 20:30 1397/04/20 45 ساعت
555

زبان انگلیسی عمومی - سطح Basic

موجود دوشنبه - چهارشنبه 17:30 ~ 20:30 1397/04/20 45 ساعت
569

زبان انگلیسی عمومی - سطح Pre-Intermediate

موجود دوشنبه - چهارشنبه 17:30 ~ 20:30 1397/04/20 45 ساعت
583

زبان انگلیسی عمومی - سطح Intermediate

موجود دوشنبه - چهارشنبه 17:30 ~ 20:30 1397/04/20 45 ساعت
545

زبان انگلیسی عمومی - سطح Elementary

موجود دوشنبه - چهارشنبه 17:30 ~ 20:30 1397/05/15 45 ساعت
554

زبان انگلیسی عمومی - سطح Basic

موجود دوشنبه - چهارشنبه 17:30 ~ 20:30 1397/05/15 45 ساعت
568

زبان انگلیسی عمومی - سطح Pre-Intermediate

موجود دوشنبه - چهارشنبه 17:30 ~ 20:30 1397/05/15 45 ساعت
582

زبان انگلیسی عمومی - سطح Intermediate

موجود دوشنبه - چهارشنبه 17:30 ~ 20:30 1397/05/15 45 ساعت
540

زبان انگلیسی عمومی - سطح Elementary

موجود یکشنبه - سه‎شنبه 17:30 ~ 20:30 1397/05/16 45 ساعت
560

زبان انگلیسی عمومی - سطح Basic

موجود یکشنبه - سه‎شنبه 17:30 ~ 20:30 1397/05/16 45 ساعت
574

زبان انگلیسی عمومی - سطح Pre-Intermediate

موجود یکشنبه - سه‎شنبه 17:30 ~ 20:30 1397/05/16 45 ساعت
588

زبان انگلیسی عمومی - سطح Intermediate

موجود یکشنبه - سه‎شنبه 17:30 ~ 20:30 1397/05/16 45 ساعت
542

زبان انگلیسی عمومی - سطح Elementary

موجود یکشنبه - سه‎شنبه 17:30 ~ 20:30 1397/06/18 45 ساعت
562

زبان انگلیسی عمومی - سطح Basic

موجود یکشنبه - سه‎شنبه 17:30 ~ 20:30 1397/06/18 45 ساعت
576

زبان انگلیسی عمومی - سطح Pre-Intermediate

موجود یکشنبه - سه‎شنبه 17:30 ~ 20:30 1397/06/18 45 ساعت
590

زبان انگلیسی عمومی - سطح Intermediate

موجود یکشنبه - سه‎شنبه 17:30 ~ 20:30 1397/06/18 45 ساعت
547

زبان انگلیسی عمومی - سطح Elementary

موجود دوشنبه - چهارشنبه 17:30 ~ 20:30 1397/06/19 45 ساعت
556

زبان انگلیسی عمومی - سطح Basic

موجود دوشنبه - چهارشنبه 17:30 ~ 20:30 1397/06/19 45 ساعت
570

زبان انگلیسی عمومی - سطح Pre-Intermediate

موجود دوشنبه - چهارشنبه 17:30 ~ 20:30 1397/06/19 45 ساعت
584

زبان انگلیسی عمومی - سطح Intermediate

موجود دوشنبه - چهارشنبه 17:30 ~ 20:30 1397/06/19 45 ساعت

کارگاه های آموزشی

کد دوره نام ‌دوره ظرفیت روز برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مدت
518

کارگاه معاملات فصلی (ماده ۱۶۹ مکرر)

موجود جمعه 09:00 ~ 13:00 1396/12/11 4 ساعت
533

کارگاه مقایسه استانداردهای حسابداری ایران و بین الملل

موجود جمعه 09:00 ~ 18:00 1396/12/18 9 ساعت
525

کارگاه حسابداری حقوق و دستمزد

موجود جمعه 09:00 ~ 17:00 1396/12/18 8 ساعت
ازکجا آغاز کنیم؟
background
ما برای شما مطالب خواندنی ارسال می‌کنیم.
Copyright 2018 PACT Edu. All right reserved.