تلفن: 88 94 08 47-50
آدرس مرکز تهران: خیابان استاد نجات الهی جنوبی، بین سپند و شاداب، کوچه نوید، پلاک 23
کلیک کنید
سمینار معاملات فصلی (ماده 169 مکرر)
جزئیات این همایش
دوره‌های جاری

دوره‎های بلند مدت

کد دوره نام ‌دوره ظرفیت زمان برگزاری تاریخ شروع مدت
1429

دوره جامع کاربردی حسابداری

موجود پنجشنبه صبح   09:00 ~ 13:00 1398/01/22 236 ساعت
1458

دوره سرپرستی امور مالی

موجود شنبه و دوشنبه   17:00 ~ 20:00 1398/01/24 230 ساعت
1437

دوره جامع کاربردی حسابداری

موجود شنبه و چهارشنبه   17:00 ~ 20:00 1398/01/24 236 ساعت
1468

دوره عالی پرورش مدیر مالی

موجود دوشنبه و چهارشنبه   17:00 ~ 20:00 1398/01/26 209 ساعت
371

دوره جامع قوانین و مقررات

محدود یکشنبه و سه شنبه   17:00 ~ 20:00 1398/01/27 115 ساعت
1417

دوره عالی پرورش مدیر مالی

موجود پنجشنبه عصر   14:00 ~ 18:00 1398/01/29 209 ساعت
1304

دوره سرپرستی امور مالی

موجود پنجشنبه صبح   09:00 ~ 13:00 1398/01/29 230 ساعت
377

دوره عالی حسابداری پیمانکاری

محدود پنجشنبه عصر   14:00 ~ 18:00 1398/01/29 184 ساعت
1580

دوره جامع کاربردی حسابداری

موجود جمعه   09:00 ~ 13:00 1398/01/30 236 ساعت
802

دوره حسابرسی داخلی خبره

موجود یکشنبه و سه‎شنبه   17:00 ~ 20:00 1398/02/03 250 ساعت
423

دوره مدیریت اجرایی MBA

موجود پنجشنبه صبح   08:00 ~ 13:00 1398/02/05 412 ساعت
365

دوره عالی پرورش مشاور مالی

محدود پنجشنبه عصر   14:00 ~ 18:00 1398/02/05 180 ساعت
367

دوره حسابرسی داخلی خبره

محدود پنجشنبه عصر   14:00 ~ 18:00 1398/02/05 250 ساعت
1145

دوره عالی پرورش مشاور مالی

موجود یکشنبه و سه‎شنبه   17:00 ~ 20:00 1398/02/08 180 ساعت
372

دوره جامع قوانین و مقررات

محدود پنجشنبه عصر   14:00 ~ 18:00 1398/02/12 115 ساعت
376

دوره عالی حسابداری پیمانکاری

محدود یکشنبه و سه شنبه   17:00 ~ 20:00 1398/02/17 184 ساعت
1497

دوره مدیریت اجرایی DBA

موجود دوشنبه و چهارشنبه   17:00 ~ 20:00 1398/02/27 290 ساعت
1401

دوره حسابدار مدیریت خبره CIMA Farsi - CMA

موجود سه‎شنبه   17:30 ~ 20:30 1398/03/21 200 ساعت

دوره‎های کوتاه مدت

کد دوره نام ‌دوره ظرفیت زمان برگزاری تاریخ شروع مدت
1408

دوره حسابداری صنعتی (بهای تمام شده)

موجود دوشنبه   17:30 ~ 20:30 1398/01/19 30 ساعت
1577

دوره اکسل پیشرفته با رویکرد طراحی داشبورد

موجود جمعه   09:00 ~ 13:00 1398/01/23 40 ساعت
1449

دوره اعتبارات اسنادی و خریدهای خارجی

موجود سه‎شنبه   17:00 ~ 20:00 1398/01/27 21 ساعت
1448

تهیه صورت‎های مالی تلفیقی

موجود دوشنبه   17:00 ~ 20:30 1398/01/27 40 ساعت
1337

دوره حسابرسی مستقل با رویکرد کارگاهی

موجود چهارشنبه   17:00 ~ 21:00 1398/01/28 84 ساعت
1554

روش‌های تأمین مالی در بازار سرمایه و تصمیم‌گیری در خصوص انتخاب روش بهینه

موجود شنبه ها   17:30 ~ 20:30 1398/01/31 12 ساعت
641

دوره پرورش حسابدار اموال

موجود شنبه   17:30 ~ 20:30 1398/01/31 21 ساعت
1609

دوره کاربردی قوانین و مقررات بیمه و تأمین اجتماعی

موجود سه‎شنبه   17:30 ~ 20:30 1398/02/03 24 ساعت
1416

دوره تجزیه و تحلیل صورت های مالی

موجود سه‎شنبه   17:30 ~ 20:30 1398/02/03 24 ساعت
625

دوره حسابرسی مالی

موجود سه‎شنبه   17:30 ~ 20:30 1398/02/03 24 ساعت
387

دوره قوانین و مقررات مالیات بر ارزش افزوده

موجود چهارشنبه   17:00 ~ 21:00 1398/02/04 21 ساعت
1596

حسابداری مالی 1

موجود جمعه   09:00 ~ 13:00 1398/02/06 40 ساعت
1594

تهیه صورت‎های مالی اساسی

موجود شنبه   17:30 ~ 20:30 1398/02/07 24 ساعت
1611

آیین دادرسی مالیاتی

موجود دوشنبه   17:00 ~ 21:00 1398/02/09 12 ساعت
1012

دوره قوانین و مقررات مالیاتی

موجود دوشنبه   17:30 ~ 20:30 1398/02/09 30 ساعت
1597

حسابداری مالی 1

موجود یکشنبه و سه‎شنبه   17:30 ~ 20:30 1398/02/10 40 ساعت
1601

حسابداری پیمانکاری 1

موجود سه‎شنبه   17:30 ~ 20:30 1398/02/10 21 ساعت
1612

نرم افزارهای مالیاتی

موجود سه‎شنبه   17:00 ~ 21:00 1398/02/10 24 ساعت
1600

تهیه صورت جریان وجوه نقد

موجود سه‎شنبه   17:30 ~ 20:30 1398/02/10 12 ساعت
1605

دوره حسابرسی در محیط های کامپیوتری

موجود چهارشنبه   17:30 ~ 20:30 1398/02/11 15 ساعت
1606

دوره حسابرسی عملیاتی و داخلی

موجود چهارشنبه   17:30 ~ 20:30 1398/02/11 24 ساعت
1607

دوره مدیریت مالی 1

موجود چهارشنبه   17:30 ~ 20:30 1398/02/11 21 ساعت
720

کاربرد اکسل در حسابداری

موجود چهارشنبه   17:30 ~ 20:30 1398/02/12 30 ساعت
1209

مروری جامع بر حسابداری صنعتی

محدود پنجشنبه   16:00 ~ 20:00 1398/02/12 48 ساعت
1599

حسابداری مالی 2

موجود جمعه   09:00 ~ 13:00 1398/02/13 40 ساعت
782

کاربرد اکسل در حسابداری

موجود جمعه   14:00 ~ 18:00 1398/02/13 30 ساعت
1559

مروری بر حسابداری مالی و استانداردهای حسابداری

موجود جمعه‌ها   08:00 ~ 13:00 1398/02/13 80 ساعت
1608

دوره حرفه‌ای ارائه خدمات مالیاتی مشاغل

موجود دوشنبه   17:00 ~ 21:00 1398/02/16 24 ساعت
397

دوره پرورش حسابدار فروش

موجود دوشنبه   17:30 ~ 20:30 1398/02/16 21 ساعت
1598

حسابداری مالی 2

موجود یکشنبه و سه‎شنبه   17:30 ~ 20:30 1398/02/17 40 ساعت
1615

دوره پرورش حسابدار خزانه (دریافت و پرداخت)

موجود سه‎شنبه   17:30 ~ 20:30 1398/02/17 21 ساعت
1592

بروزرسانی استانداردهای جدید حسابداری

موجود سه‎شنبه   17:00 ~ 21:00 1398/02/17 30 ساعت
1450

بودجه‎بندی جامع

موجود سه‎شنبه   17:30 ~ 20:30 1398/02/17 21 ساعت
1562

مروری جامع بر حسابداری صنعتی

موجود سه‎شنبه   17:00 ~ 21:00 1398/02/17 48 ساعت
1610

دوره قانون تجارت

موجود چهارشنبه   17:30 ~ 20:30 1398/02/18 16 ساعت
1561

مروری بر حسابداری مالی و استانداردهای حسابداری

موجود چهارشنبه   17:00 ~ 21:00 1398/02/18 80 ساعت
398

دوره پرورش حسابدار خرید

موجود چهارشنبه   17:30 ~ 20:30 1398/02/19 21 ساعت
1593

حسابداری و تهیه اظهارنامه با رویکردی کارگاهی

موجود پنجشنبه   08:30 ~ 13:30 1398/02/19 72 ساعت
1603

حسابداری در محیط‌های کامپیوتری (حسابداری عملی با نرم افزار)

موجود جمعه   09:00 ~ 13:00 1398/02/20 50 ساعت
1614

دوره پرورش حسابدار انبار

موجود یکشنبه   17:30 ~ 20:30 1398/02/22 21 ساعت
392

دوره طراحی و استقرار سیستم های اطلاعات حسابداری و مهندسی فرآیندهای سازمانی

موجود دوشنبه   17:30 ~ 20:30 1398/02/23 30 ساعت
629

دوره مدیریت مالی 2

موجود دوشنبه   17:30 ~ 20:30 1398/02/23 21 ساعت
1373

مدیریت ریسک

موجود دوشنبه   17:30 ~ 20:30 1398/02/23 21 ساعت
1578

دوره IFRS - استانداردهای بین‎المللی گزارشگری مالی

موجود سه‎شنبه   17:00 ~ 21:00 1398/02/24 40 ساعت
391

مدیریت جلسات

موجود شنبه   17:30 ~ 20:30 1398/02/28 9 ساعت
388

مبانی حقوقی قراردادها

موجود یکشنبه   17:30 ~ 20:30 1398/02/29 12 ساعت
626

دوره رسیدگی به اطلاعات مالی آتی و نمونه گیری

موجود یکشنبه   17:30 ~ 20:30 1398/03/12 12 ساعت
1560

مروری بر حسابداری مالی و استانداردهای حسابداری

موجود جمعه‌ها   08:00 ~ 13:00 1398/03/17 80 ساعت
1604

دوره آشنایی با استانداردها و نظام حسابداری بخش عمومی

موجود چهارشنبه   17:30 ~ 20:30 1398/03/22 24 ساعت
1595

استانداردهای حسابداری بخش عمومی برای داوطلبان آزمون حسابدار رسمی

موجود دوشنبه   17:30 ~ 20:30 1398/03/27 12 ساعت
1602

حسابداری پیمانکاری 2

موجود سه‎شنبه   17:30 ~ 20:30 1398/04/11 21 ساعت

دوره‎های بین المللی

کد دوره نام ‌دوره ظرفیت زمان برگزاری تاریخ شروع مدت
1327

Performance Management

محدود سه‌شنبه   17:00 ~ 20:00 1398/01/20 54 ساعت
1329

Taxation - Online

موجود چهارشنبه (آنلاین)   19:00 ~ 23:00 1398/01/21 40 ساعت
689

Strategic Business Leader

موجود پنجشنبه   14:00 ~ 18:00 1398/01/22 45 ساعت
1017

Audit and Assurance

موجود پنجشنبه   14:00 ~ 18:00 1398/01/22 45 ساعت
1328

Taxation

موجود پنجشنبه   14:00 ~ 19:00 1398/01/22 50 ساعت
1333

Financial Reporting - Online

موجود جمعه   16:00 ~ 20:00 1398/01/23 40 ساعت
1115

Performance Management - Online

موجود جمعه (آنلاین)   16:00 ~ 20:00 1398/01/23 40 ساعت
1326

Financial Accounting

موجود جمعه   09:00 ~ 13:00 1398/01/23 54 ساعت
1325

Management Accounting

محدود جمعه   14:00 ~ 18:00 1398/01/23 54 ساعت
1330

Financial Reporting

محدود جمعه   09:00 ~ 14:00 1398/01/23 50 ساعت
1007

Corporate and Business Law (UK)

موجود شنبه - دوشنبه   17:30 ~ 20:30 1398/01/24 54 ساعت
1324

Accountant in Business

موجود یکشنبه   17:30 ~ 20:30 1398/01/25 54 ساعت
1261

DIP IFR

موجود یکشنبه   17:30 ~ 20:30 1398/02/15 72 ساعت

آمادگی آزمون‌های حرفه‌ای

کد دوره نام ‌دوره ظرفیت زمان برگزاری تاریخ شروع مدت
1235

طرح ویژه برگزاری آزمونهای آزمایشی انتخاب حسابدار رسمی

موجود   08:00 ~ 16:00 1397/12/10 ۴ ساعت آزمون و 4 ساعت رفع اشکال
1163

طرح ویژه برگزاری آزمونهای آزمایشی انتخاب حسابدار رسمی

موجود جمعه   08:00 ~ 16:00 1398/01/20 ۴ ساعت آزمون و 4 ساعت رفع اشکال
1211

قوانین و مقررات مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده

موجود پنجشنبه   08:00 ~ 12:00 1398/02/12 48 ساعت
1210

مروری بر استانداردهای حسابرسی و گزارش نویسی حسابرسی

موجود پنجشنبه   12:00 ~ 16:00 1398/02/12 48 ساعت
1209

مروری جامع بر حسابداری صنعتی

محدود پنجشنبه   16:00 ~ 20:00 1398/02/12 48 ساعت
1559

مروری بر حسابداری مالی و استانداردهای حسابداری

موجود جمعه‌ها   08:00 ~ 13:00 1398/02/13 80 ساعت
1565

مروری بر استانداردهای حسابرسی و گزارش نویسی حسابرسی

موجود شنبه   17:00 ~ 21:00 1398/02/14 48 ساعت
1576

قوانین و مقررات مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده

موجود دوشنبه   17:00 ~ 21:00 1398/02/16 48 ساعت
1562

مروری جامع بر حسابداری صنعتی

موجود سه‎شنبه   17:00 ~ 21:00 1398/02/17 48 ساعت
1610

دوره قانون تجارت

موجود چهارشنبه   17:30 ~ 20:30 1398/02/18 16 ساعت
1212

قانون تجارت، دیوان محاسبات و سایر قوانین

موجود چهارشنبه   17:00 ~ 21:00 1398/02/18 40 ساعت
1561

مروری بر حسابداری مالی و استانداردهای حسابداری

موجود چهارشنبه   17:00 ~ 21:00 1398/02/18 80 ساعت
1560

مروری بر حسابداری مالی و استانداردهای حسابداری

موجود جمعه‌ها   08:00 ~ 13:00 1398/03/17 80 ساعت

دوره‎های زبان انگلیسی

کد دوره نام ‌دوره ظرفیت زمان برگزاری تاریخ شروع مدت
573

زبان انگلیسی عمومی - سطح Pre-Intermediate

موجود جمعه   08:30 ~ 13:30 1398/01/23 45 ساعت
952

زبان انگلیسی عمومی - سطح Elementary

محدود جمعه   08:30 ~ 13:30 1398/01/23 45 ساعت
1517

زبان انگلیسی عمومی - سطح Basic

محدود جمعه   08:30 ~ 13:30 1398/01/30 45 ساعت
1613

آزمون آزمایشی IELTS

موجود جمعه   09:30 ~ 13:30 1398/02/06 4 ساعت
383

زبان انگلیسی عمومی - سطح IELTS

موجود جمعه   09:00 ~ 13:00 1398/02/06 60 ساعت
1218

English For Accounting - EFA

موجود جمعه   09:00 ~ 13:00 1398/02/06 54 ساعت

کارگاه های آموزشی

کد دوره نام ‌دوره ظرفیت زمان برگزاری تاریخ شروع مدت
1484

کارگاه روش‌های تأمین مالی از بازار بورس

موجود جمعه   09:00 ~ 15:00 1398/01/30 6 ساعت
1415

کارگاه سرمایه‌گذاری در بورس

موجود جمعه   09:00 ~ 17:00 1398/01/30 8 ساعت
1404

کارگاه قوانین و مقررات تأمین اجتماعی

موجود جمعه   08:30 ~ 17:30 1398/01/30 8 ساعت
از کجا آغاز کنیم؟
  • می‌خواهم در PACT ثبت نام کنم
  • دانشجوی فعلی PACT هستم
  • می خواهم در دوره ACCA ثبت‎نام کنم
background
با عضویت در خبرنامه از رویدادهای جدیدمان با خبر شوید!
Copyright 2019 PACT Edu. All right reserved.
در خبرنامه حسابداران عضو شوید تا:
از همایش‎های رایگان حسابداران خبره مطلع ‎شوید.
فرصت‎های شغلی حسابداری برای شما ارسال شود.
در جریان کلاس‎های جدید و تخفیفات دوره‎ها قرار گیرید.
خبرنامه ما هر 10 روز یکبار برای اعضا ارسال می‎شود.