پاسخ
متن پیام
آیا برای پرونده های شخص حقیقی به شرط نداشتن کارمند، امکان درخواست و صدور کد کارگاهی وجود دارد؟ شرکت ها ۷/۸ درصد کسر میکنن بابت نداشتن این کد گارگاه لطفا راهنمایی کنید