تلفن: 88 94 08 47-50
آدرس مرکز تهران: خیابان استاد نجات الهی جنوبی، بین سپند و شاداب، کوچه نوید، پلاک 23
ثبت‌نام
در رویداد
کلیک کنید
جهت اطلاع از رویدادهای حسابداران خبره کلیک کنید.
اطلاعات بیشتر
اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام
کلیک کنید.
اطلاعات بیشتر و خرید نشریات
149,583 نفر دانش‌پذیر
1,753 دوره درحال برگزاری
بیش از 7,909 دوره برگزار شده
دوره‌های منتخب
دوره‌های جاری
امکان برگزاری دوره‌ها به صورت سازمانی

دوره‌های بلندمدت
حضوری / آنلایـن

کد دوره نام ‌دوره ظرفیت زمان برگزاری تاریخ شروع مدت
5082

دوره آنلاین عالی مشاور اقتصادی و سرمایه‌گذاری خبره

در حال ثبت‌نام یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/05/03 170 ساعت
5071

دوره عالی مشاور اقتصادی و سرمایه‌گذاری خبره

در حال ثبت‌نام یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1400/05/03 170 ساعت
5405

دوره حسابدار مدیریت خبره

در حال ثبت‌نام دوشنبه‌ها و چهارشنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1400/05/04 200 ساعت
4932

دوره عالی پرورش مدیر مالی

در حال ثبت‌نام دوشنبه‌ها و چهارشنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1400/05/04 209 ساعت
5395

دوره آنلاین حسابدار مدیریت خبره

در حال ثبت‌نام دوشنبه‌ها و چهارشنبه‌ها (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/05/04 200 ساعت
5463

دوره آنلاین جامع کاربردی حسابداری

در حال ثبت‌نام یکشنبه و سه‌شنبه عصرها (آنلاین)   14:00 ~ 17:00 1400/05/05 236 ساعت
5444

دوره آنلاین عالی پرورش مدیر مالی

در حال ثبت‌نام یکشنبه و سه‌شنبه عصرها (آنلاین)   17:00 ~ 20:00 1400/05/05 209 ساعت
5455

دوره جامع کاربردی حسابداری

در حال ثبت‌نام یکشنبه‌ و سه‌شنبه عصرها   14:00 ~ 17:00 1400/05/05 236 ساعت
4990

دوره آنلاین جامع قوانین و مقررات

در حال ثبت‌نام یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها (آنلاین)   17:00 ~ 20:00 1400/05/10 115 ساعت
4449

دوره جامع قوانین و مقررات

در حال ثبت‌نام شنبه‌ها و دوشنبه‌ها   17:00 ~ 20:00 1400/05/11 115 ساعت
5333

دوره حسابرسی داخلی خبره

در حال ثبت‌نام پنجشنبه عصرها   14:00 ~ 18:00 1400/05/14 250 ساعت
5344

دوره آنلاین حسابرسی داخلی خبره

در حال ثبت‌نام پنجشنبه عصرها (آنلاین)   14:00 ~ 18:00 1400/05/14 250 ساعت
5172

دوره عالی پرورش مدیر مالی

در حال ثبت‌نام پنجشنبه صبح‌ها   09:00 ~ 13:00 1400/05/14 209 ساعت
5214

دوره آنلاین عالی پرورش مدیر مالی

در حال ثبت‌نام پنجشنبه صبح‌ها (آنلاین)   09:00 ~ 13:00 1400/05/14 209 ساعت
5536

دوره سرپرستی امور مالی

در حال ثبت‌نام پنجشنبه صبح‌ها   09:00 ~ 13:00 1400/05/14 230 ساعت
5509

دوره عالی مشاور مالیاتی خبره

در حال ثبت‌نام پنجشنبه صبح‌ها   09:00 ~ 13:00 1400/05/14 160 ساعت
5527

دوره آنلاین عالی مشاور مالیاتی خبره

در حال ثبت‌نام پنجشنبه صبح‌ها (آنلاین)   09:00 ~ 13:00 1400/05/14 160 ساعت
5225

دوره عالی پرورش مدیر مالی

در حال ثبت‌نام پنجشنبه عصرها   14:00 ~ 18:00 1400/05/14 209 ساعت
4645

دوره آنلاین جامع کاربردی حسابداری

در حال ثبت‌نام پنجشنبه صبح‌ها (آنلاین)   09:00 ~ 13:00 1400/05/14 236 ساعت
4891

دوره آنلاین سرپرستی امور مالی

در حال ثبت‌نام پنجشنبه عصرها (آنلاین)   14:00 ~ 18:00 1400/05/14 230 ساعت
5256

دوره جامع کاربردی حسابداری

در حال ثبت‌نام جمعه‌ عصرها   14:00 ~ 18:00 1400/05/15 236 ساعت
5129

دوره آنلاین جامع کاربردی حسابداری

در حال ثبت‌نام جمعه صبح‌ها (آنلاین)   09:00 ~ 13:00 1400/05/15 236 ساعت
5272

دوره حسابرسی داخلی خبره

در حال ثبت‌نام دوشنبه‌ها و چهارشنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1400/05/18 250 ساعت
5283

دوره آنلاین حسابرسی داخلی خبره

در حال ثبت‌نام دوشنبه‌ها و چهارشنبه‌ها (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/05/18 250 ساعت
5500

دوره عالی مشاور مالیاتی خبره

در حال ثبت‌نام دوشنبه‌ها و چهارشنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1400/05/18 160 ساعت
5518

دوره آنلاین عالی مشاور مالیاتی خبره

در حال ثبت‌نام دوشنبه‌ها و چهارشنبه‌ها (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/05/18 160 ساعت
5471

دوره آنلاین سرپرستی امور مالی

در حال ثبت‌نام یکشنبه و سه‌شنبه عصرها (آنلاین)   17:00 ~ 20:00 1400/05/19 230 ساعت
5416

دوره سرپرستی امور مالی

در حال ثبت‌نام یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها   17:00 ~ 20:00 1400/05/19 230 ساعت
5244

دوره آنلاین جامع کاربردی حسابداری

محدود یکشنبه و سه‌شنبه عصرها (آنلاین)   17:00 ~ 20:00 1400/05/19 236 ساعت
1497

دوره مدیریت اجرایی DBA

در حال ثبت‌نام دوشنبه و چهارشنبه   17:00 ~ 20:00 1400/05/20 290 ساعت
4563

دوره عالی پرورش مشاور مالی

در حال ثبت‌نام پنجشنبه‌ها   09:00 ~ 13:00 1400/05/21 180 ساعت
4901

دوره عالی حسابداری پیمانکاری

در حال ثبت‌نام پنجشنبه صبح‌ها   09:00 ~ 13:00 1400/05/21 184 ساعت
5161

دوره آنلاین عالی پرورش مدیر مالی

در حال ثبت‌نام پنجشنبه عصرها (آنلاین)   14:00 ~ 18:00 1400/05/21 209 ساعت
5560

دوره جامع کاربردی حسابداری

در حال ثبت‌نام پنجشنبه صبح‌ها   09:00 ~ 13:00 1400/05/21 236 ساعت
4551

دوره آنلاین عالی پرورش مشاور مالی

در حال ثبت‌نام پنجشنبه‌ها (آنلاین)   09:00 ~ 13:00 1400/05/21 180 ساعت
5183

دوره آنلاین عالی حسابداری پیمانکاری

در حال ثبت‌نام پنجشنبه عصرها (آنلاین)   14:00 ~ 18:00 1400/05/21 184 ساعت
4917

دوره آنلاین عالی حسابداری پیمانکاری

در حال ثبت‌نام پنجشنبه‌ صبح‌ها (آنلاین)   09:00 ~ 13:00 1400/05/21 184 ساعت
5568

دوره جامع کاربردی حسابداری

در حال ثبت‌نام پنجشنبه عصرها   14:00 ~ 18:00 1400/05/21 236 ساعت
4970

دوره آنلاین جامع قوانین و مقررات

در حال ثبت‌نام پنجشنبه صبح‌ها (آنلاین)   09:00 ~ 13:00 1400/05/21 115 ساعت
5137

دوره آنلاین جامع کاربردی حسابداری

در حال ثبت‌نام پنجشنبه عصرها (آنلاین)   14:00 ~ 18:00 1400/05/21 236 ساعت
4290

دوره جامع قوانین و مقررات

در حال ثبت‌نام پنجشنبه صبح‌ها   09:00 ~ 13:00 1400/05/21 115 ساعت
4871

دوره آنلاین سرپرستی امور مالی

در حال ثبت‌نام پنجشنبه صبح‌ها (آنلاین)   09:00 ~ 13:00 1400/05/21 230 ساعت
5576

دوره جامع کاربردی حسابداری

در حال ثبت‌نام جمعه صبح‌ها   09:00 ~ 13:00 1400/05/22 236 ساعت
5552

دوره جامع کاربردی حسابداری

در حال ثبت‌نام شنبه‌ و دوشنبه عصرها   17:00 ~ 20:00 1400/05/23 236 ساعت
5639

دوره عالی پرورش هیئت‌مدیره خبره (با رویکرد مالی)

در حال ثبت‌نام یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1400/05/24 195 ساعت
5649

دوره آنلاین عالی پرورش هیئت‌مدیره خبره (با رویکرد مالی)

در حال ثبت‌نام یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/05/24 195 ساعت
5670

دوره عالی پرورش مشاور مالی

در حال ثبت‌نام یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1400/05/24 180 ساعت
5682

دوره آنلاین عالی پرورش مشاور مالی

در حال ثبت‌نام یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/05/24 180 ساعت
5360

دوره عالی حسابداری پیمانکاری

در حال ثبت‌نام یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها   17:00 ~ 20:00 1400/05/24 184 ساعت
5370

دوره آنلاین عالی حسابداری پیمانکاری

در حال ثبت‌نام یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها (آنلاین)   17:00 ~ 20:00 1400/05/24 184 ساعت

دوره‌های کوتاه‌مدت
حضوری

کد دوره نام ‌دوره ظرفیت زمان برگزاری تاریخ شروع مدت
5320

دوره حضوری حسابرسی مستقل با رویکرد کارگاهی

در حال ثبت‌نام یکشنبه‌ها   17:00 ~ 21:00 1400/05/03 72 ساعت
392

دوره حضوری طراحی و استقرار سیستم­های اطلاعات حسابداری و مهندسی فرآیندهای سازمانی

در حال ثبت‌نام یکشنبه ها   17:30 ~ 20:30 1400/05/03 30 ساعت
5430

دوره حضوری حسابداری مالی 1

در حال ثبت‌نام یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1400/05/03 40 ساعت
2878

دوره حضوری مدیریت ریسک مالی

در حال ثبت‌نام یکشنبه‌ها   17:00 ~ 21:00 1400/05/03 16 ساعت
5427

دوره حضوری حسابداری مالی 2

در حال ثبت‌نام دوشنبه‌ها و چهارشنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1400/05/04 40 ساعت
5602

دوره حضوری کاربرد اکسل در حسابداری

در حال ثبت‌نام دوشنبه عصرها   17:30 ~ 20:30 1400/05/04 30 ساعت
5307

دوره حضوری تجزیه تحلیل بازارهای مالی به روش تکنیکال، پیش بینی ارزهای دیجیتال (Bitcoin)، سهام و کالا (مقدماتی)

در حال ثبت‌نام دوشنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1400/05/04 18 ساعت
5436

دوره حضوری تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی

در حال ثبت‌نام دوشنبه عصرها   17:30 ~ 20:30 1400/05/04 24 ساعت
4262

دوره حضوری پرورش حسابدار فروش

محدود دوشنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1400/05/04 21 ساعت
2473

دوره حضوری نرم افزارهای مالیاتی

محدود دوشنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1400/05/04 24 ساعت
5309

دوره حضوری استاندارد 35 - مالیات بر درآمد با توجه به رهنمودهای سازمان بورس اوراق بهادار

در حال ثبت‌نام سه‌شنبه‌ها   17:00 ~ 21:00 1400/05/05 12 ساعت
4216

دوره حضوری مدیریت مالی 1

در حال ثبت‌نام سه‌شنبه‌ها   18:00 ~ 21:00 1400/05/05 21 ساعت
5025

دوره حضوری حرفه‌ای ارائه خدمات مالیاتی مشاغل

در حال ثبت‌نام سه‌شنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1400/05/05 24 ساعت
4264

دوره حضوری پرورش حسابدار خزانه (دریافت و پرداخت)

در حال ثبت‌نام سه‌شنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1400/05/05 21 ساعت
4715

دوره حضوری حسابرسی داخلی و ارزیابی عملکرد

در حال ثبت‌نام چهارشنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1400/05/06 24 ساعت
4717

دوره حضوری حسابرسی عملیاتی و داخلی

در حال ثبت‌نام چهارشنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1400/05/06 24 ساعت
5324

دوره حضوری بررسی انواع حسابرسی مالیاتی و نحوه رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات براساس مقررات جدید مالیاتی

در حال ثبت‌نام چهارشنبه‌ها   17:00 ~ 21:00 1400/05/06 16 ساعت
2624

دوره حضوری پرورش حسابدار خرید

محدود چهارشنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1400/05/06 21 ساعت
5026

دوره حضوری قانون تجارت

در حال ثبت‌نام چهارشنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1400/05/06 16 ساعت
5426

دوره حضوری حسابداری مالی 2

در حال ثبت‌نام جمعه‌ صبح‌ها   09:00 ~ 13:00 1400/05/08 40 ساعت
5601

دوره حضوری کاربرد اکسل در حسابداری

در حال ثبت‌نام جمعه‌ عصرها   14:00 ~ 18:00 1400/05/08 30 ساعت
5431

دوره حضوری حسابداری مالی 1

محدود جمعه‌ عصرها   14:00 ~ 18:00 1400/05/08 40 ساعت
4106

دوره حضوری حسابرسی داخلی از تئوری تا عمل

در حال ثبت‌نام شنبه‌ها و دوشنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1400/05/09 12 ساعت
4220

دوره حضوری مدیریت جلسات

در حال ثبت‌نام شنبه ها   17:30 ~ 20:30 1400/05/09 9 ساعت
5014

دوره حضوری روش‌های تأمین مالی در بازار سرمایه و تصمیم گیری در خصوص انتخاب روش بهینه

در حال ثبت‌نام شنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1400/05/09 12 ساعت
5588

دوره حضوری قوانین و مقررات مالیاتی

در حال ثبت‌نام شنبه عصرها   17:30 ~ 20:30 1400/05/09 30 ساعت
5442

دوره حضوری مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی

محدود شنبه عصرها   17:30 ~ 20:30 1400/05/09 24 ساعت
5585

دوره حضوری تهیه صورت جریان‌های نقدی

در حال ثبت‌نام دوشنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1400/05/10 12 ساعت
5694

دوره حضوری حسابداری در محیط‌های کامپیوتری (حسابداری عملی با نرم افزار)

در حال ثبت‌نام چهارشنبه عصرها   17:30 ~ 20:30 1400/05/13 50 ساعت
5206

دوره حضوری عالی تحلیلگر خبره بورس

در حال ثبت‌نام چهارشنبه‌ها   17:00 ~ 21:00 1400/05/13 84 ساعت
5024

دوره حضوری جامع قوانین و دستورالعمل‌های بازار سرمایه

در حال ثبت‌نام پنجشنبه‌ها   09:00 ~ 13:00 1400/05/14 24 ساعت
5194

دوره حضوری مروری جامع بر حسابداری صنعتی

در حال ثبت‌نام پنجشنبه‌ها   16:30 ~ 20:30 1400/05/14 48 ساعت
5294

دوره اجرایی حضوری-آنلاین تهیه صورت‌های مالی تلفیقی

تکمیل پنجشنبه صبح‌ها   08:30 ~ 12:30 1400/05/14 40 ساعت
3812

دوره حضوری حسابداری در محیط‌های کامپیوتری (حسابداری عملی با نرم افزار)

در حال ثبت‌نام جمعه صبح‌ها   09:00 ~ 13:00 1400/05/15 50 ساعت
5605

دوره حضوری سرپرستی و مدیریت حرفه‌ای در حوزه مالی

در حال ثبت‌نام یکشنبه عصرها   17:30 ~ 20:30 1400/05/15 20 ساعت
5704

دوره حضوری حسابداری صنعتی (بهای تمام شده)

در حال ثبت‌نام یکشنبه عصرها   17:30 ~ 20:30 1400/05/17 30 ساعت
5007

دوره حضوری حسابرسی داخلی در حوزه بانکداری

در حال ثبت‌نام دوشنبه‌ها   17:20 ~ 20:30 1400/05/18 60 ساعت
5702

دوره حضوری تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی

در حال ثبت‌نام دوشنبه عصرها   17:30 ~ 20:30 1400/05/18 24 ساعت
5022

دوره حضوری آیین دادرسی مالیاتی

در حال ثبت‌نام دوشنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1400/05/18 12 ساعت
5701

دوره حضوری تهیه صورت‌های مالی اساسی

در حال ثبت‌نام دوشنبه‌ عصرها   17:30 ~ 20:30 1400/05/18 24 ساعت
2898

دوره حضوری اصول و راه اندازی استارت‌آپ با رویکرد مالی

در حال ثبت‌نام چهارشنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1400/05/20 30 ساعت
5020

دوره حضوری مبانی حقوقی قراردادها

در حال ثبت‌نام یکشنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1400/05/24 12 ساعت
5698

دوره حضوری قوانین و مقررات مالیاتی

در حال ثبت‌نام سه‌شنبه عصرها   17:30 ~ 20:30 1400/05/26 30 ساعت
4528

دوره حضوری تجزیه تحلیل بازارهای مالی به روش تکنیکال، پیش بینی ارزهای دیجیتال (Bitcoin)، سهام و کالا (پیشرفته)

در حال ثبت‌نام چهارشنبه ها   17:30 ~ 20:30 1400/06/03 18 ساعت
4654

دوره حضوری IFRS - استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی

در حال ثبت‌نام جمعه‌ها   09:00 ~ 13:00 1400/06/05 40 ساعت
4955

دوره حضوری اعتبارات اسنادی و خریدهای خارجی

محدود یکشنبه‌ها   18:00 ~ 21:00 1400/06/07 21 ساعت
5550

دوره حضوری مروری بر حسابداری مالی و استانداردهای حسابداری

در حال ثبت‌نام جمعه‌ صبح‌ها   08:00 ~ 13:00 1400/06/12 85 ساعت

دوره‌های کوتاه‌مدت
آنلایـن

کد دوره نام ‌دوره ظرفیت زمان برگزاری تاریخ شروع مدت
4081

دوره آنلاین تابلوخوانی و روانشناسی معاملاتی (مقدماتی 1)

در حال ثبت‌نام یکشنبه‌ها (آنلاین)   17:00 ~ 20:00 1400/05/03 12 ساعت
5322

دوره آنلاین حسابرسی مستقل با رویکرد کارگاهی

در حال ثبت‌نام یکشنبه‌ها (آنلاین)   17:00 ~ 21:00 1400/05/03 72 ساعت
5021

دوره آنلاین مبانی حقوقی قراردادها

محدود یکشنبه‌ها (آنلاین)   18:00 ~ 21:00 1400/05/03 12 ساعت
5047

دوره آنلاین حرفه‌ای ارائه خدمات مالیاتی مشاغل

در حال ثبت‌نام سه‌شنبه‌ها (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/05/03 24 ساعت
5432

دوره آنلاین حسابداری مالی 1

در حال ثبت‌نام یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/05/03 40 ساعت
5315

دوره آنلاین پرورش حسابدار فروش

در حال ثبت‌نام دوشنبه‌ها (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/05/04 21 ساعت
4677

دوره آنلاین تجزیه تحلیل بازارهای مالی به روش تکنیکال، پیش بینی ارزهای دیجیتال (Bitcoin)، سهام و کالا (مقدماتی)

در حال ثبت‌نام دوشنبه‌ها (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/05/04 18 ساعت
5429

دوره آنلاین حسابداری مالی 2

محدود دوشنبه‌ها و چهارشنبه‌ها (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/05/04 40 ساعت
5589

دوره آنلاین قوانین و مقررات مالیاتی

در حال ثبت‌نام دوشنبه‌ها (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/05/04 30 ساعت
5044

دوره آنلاین IFRS فارسی - استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی

محدود دوشنبه‌ها (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/05/04 30 ساعت
5308

دوره آنلاین استاندارد 35 - مالیات بر درآمد با توجه به رهنمودهای سازمان بورس اوراق بهادار

در حال ثبت‌نام سه‌شنبه‌ها   17:00 ~ 21:00 1400/05/05 12 ساعت
5327

دوره آنلاین پرورش حسابدار خزانه (دریافت و پرداخت)

در حال ثبت‌نام سه‌شنبه‌ها (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/05/05 21 ساعت
5441

دوره آنلاین تهیه صورت‎های مالی اساسی

در حال ثبت‌نام سه‌شنبه عصرها (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/05/05 24 ساعت
5328

دوره آنلاین پرورش حسابدار خرید

در حال ثبت‌نام چهارشنبه‌ها (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/05/06 21 ساعت
5326

دوره آنلاین بررسی انواع حسابرسی مالیاتی و نحوه رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات براساس مقررات جدید مالیاتی

در حال ثبت‌نام چهارشنبه‌ها (آنلاین)   17:00 ~ 21:00 1400/05/06 16 ساعت
5358

دوره آنلاین قوانین و مقررات مالیات بر ارزش افزوده

در حال ثبت‌نام چهارشنبه‌ها (آنلاین)   17:00 ~ 21:00 1400/05/06 12 ساعت
5437

دوره آنلاین حسابرسی عملیاتی و داخلی

در حال ثبت‌نام چهارشنبه‌ عصرها (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/05/06 24 ساعت
5599

دوره آنلاین کاربرد اکسل در حسابداری

در حال ثبت‌نام جمعه‌ها (آنلاین)   14:00 ~ 18:00 1400/05/08 20 ساعت
5433

دوره آنلاین حسابداری مالی 1

در حال ثبت‌نام جمعه عصرها (آنلاین)   14:00 ~ 18:00 1400/05/08 40 ساعت
5310

دوره آنلاین حسابرسی داخلی از تئوری تا عمل

در حال ثبت‌نام شنبه‌ها و دوشنبه‌ها (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/05/09 12 ساعت
5600

دوره آنلاین کاربرد اکسل در حسابداری

در حال ثبت‌نام شنبه‌ها (آنلاین)   18:00 ~ 21:00 1400/05/09 20 ساعت
5443

دوره آنلاین مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی

محدود شنبه عصرها (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/05/09 24 ساعت
5586

دوره آنلاین تهیه صورت جریان‌های نقدی

در حال ثبت‌نام یکشنبه‌ها (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/05/10 12 ساعت
5607

دوره آنلاین مدیریت ریسک

در حال ثبت‌نام سه‌شنبه عصرها (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/05/12 15 ساعت
5489

دوره آنلاین عالی تحلیلگر خبره بورس

در حال ثبت‌نام چهارشنبه عصرها (آنلاین)   17:00 ~ 21:00 1400/05/13 84 ساعت
4966

دوره آنلاین تحلیل بودجه و عملکرد در بخش عمومی

در حال ثبت‌نام پنجشنبه‌ها (آنلاین)   09:00 ~ 13:00 1400/05/14 12 ساعت
5294

دوره اجرایی حضوری-آنلاین تهیه صورت‌های مالی تلفیقی

تکمیل پنجشنبه صبح‌ها   08:30 ~ 12:30 1400/05/14 40 ساعت
5604

دوره آنلاین حسابداری عملی با نرم افزار

در حال ثبت‌نام جمعه عصرها (آنلاین)   14:00 ~ 18:00 1400/05/15 50 ساعت
5606

دوره آنلاین سرپرستی و مدیریت حرفه‌ای در حوزه مالی

در حال ثبت‌نام یکشنبه عصرها (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/05/15 20 ساعت
5700

دوره آنلاین تهیه صورت‎های مالی اساسی

در حال ثبت‌نام شنبه عصرها (آنلاین)   18:00 ~ 21:00 1400/05/16 24 ساعت
5703

دوره آنلاین تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی

در حال ثبت‌نام دوشنبه عصرها (آنلاین)   18:00 ~ 21:00 1400/05/18 24 ساعت
5587

دوره آنلاین آیین دادرسی مالیاتی

در حال ثبت‌نام دوشنبه‌ها (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/05/18 12 ساعت
5006

دوره آنلاین حسابداری مجتمع‌های مسکونی

محدود سه‌شنبه‌ها (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/05/19 9 ساعت
5705

دوره آنلاین حسابداری صنعتی (بهای تمام شده)

در حال ثبت‌نام چهارشنبه عصرها (آنلاین)   18:00 ~ 21:00 1400/05/20 30 ساعت
5253

دوره آنلاین تحلیل داده با اکسل

در حال ثبت‌نام پنجشنبه‌ها (آنلاین)   14:00 ~ 18:00 1400/05/21 20 ساعت
5255

دوره آنلاین هوش تجاری (Power BI)

در حال ثبت‌نام جمعه‌ها (آنلاین)   09:00 ~ 12:00 1400/05/22 24 ساعت
5699

دوره آنلاین قوانین و مقررات مالیاتی

در حال ثبت‌نام شنبه‌ها (آنلاین)   18:00 ~ 21:00 1400/05/23 30 ساعت
5312

دوره آنلاین تجزیه تحلیل بازارهای مالی به روش تکنیکال، پیش بینی ارزهای دیجیتال (Bitcoin)، سهام و کالا (پیشرفته)

در حال ثبت‌نام چهارشنبه‌ها (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/06/03 18 ساعت
5551

دوره آنلاین مروری بر حسابداری مالی و استانداردهای حسابداری

در حال ثبت‌نام یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها (آنلاین)   19:00 ~ 21:30 1400/06/07 85 ساعت
5590

دوره آنلاین مروری بر حسابداری مالی و استانداردهای حسابداری

در حال ثبت‌نام یکشنبه‌ها و پنج‌شنبه‌ها (آنلاین)   18:00 ~ 21:00 1400/06/14 85 ساعت
5591

دوره آنلاین بروزرسانی استانداردهای جدید حسابداری

در حال ثبت‌نام دوشنبه‌ها (آنلاین)   17:00 ~ 21:00 1400/06/22 40 ساعت

دوره‌های بین‌المللی
حضوری / آنلایـن

کد دوره نام ‌دوره ظرفیت زمان برگزاری تاریخ شروع مدت
4801

Management Accounting - Online

محدود جمعه صبح‌ها (آنلاین)   09:00 ~ 13:00 1400/05/08 48 ساعت
5613

وبینار آشنایی با دوره‌های بین‌المللی ACCA

محدود پنجشنبه (آنلاین)   17:00 ~ 18:00 1400/05/14 1 ساعت
4802

Financial Accounting - Online

در حال ثبت‌نام یکشنبه‌ها (آنلاین)   18:00 ~ 20:30 1400/06/21 ۴۵ ساعت
5617

Audit and Assurance - Online

در حال ثبت‌نام جمعه عصرها (آنلاین)   18:00 ~ 21:00 1400/06/25 40 ساعت
5615

Taxation - Online

در حال ثبت‌نام جمعه صبح‌ها (آنلاین)   09:00 ~ 13:00 1400/06/26 48 ساعت
5616

Financial Reporting - Online

در حال ثبت‌نام جمعه‌ عصرها (آنلاین)   14:00 ~ 18:00 1400/06/26 48 ساعت
5614

Performance Management - Online

در حال ثبت‌نام جمعه‌ صبح‌ها (آنلاین)   09:00 ~ 13:00 1400/06/26 48 ساعت
5618

Financial Management - Online

در حال ثبت‌نام جمعه عصرها (آنلاین)   15:00 ~ 18:00 1400/06/26 40 ساعت
4805

Corporate and Business Law (UK) - Online

در حال ثبت‌نام جمعه‌ها (آنلاین)   08:30 ~ 12:30 1400/08/14 40 ساعت

آمادگی آزمون‌های حرفه‌ای
حضوری / آنلایـن

کد دوره نام ‌دوره ظرفیت زمان برگزاری تاریخ شروع مدت
5194

دوره حضوری مروری جامع بر حسابداری صنعتی

در حال ثبت‌نام پنجشنبه‌ها   16:30 ~ 20:30 1400/05/14 48 ساعت
5196

دوره حضوری قوانین و مقررات مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده

محدود پنجشنبه‌ها   08:00 ~ 12:00 1400/05/14 48 ساعت
5195

دوره حضوری مروری بر حسابرسی و استانداردهای حسابرسی و گزارش نویسی

در حال ثبت‌نام پنجشنبه‌ها   12:00 ~ 16:00 1400/05/14 48 ساعت
5197

دوره حضوری قانون تجارت، دیوان محاسبات و سایر قوانین

در حال ثبت‌نام جمعه‌ها   14:00 ~ 18:00 1400/05/15 40 ساعت
5198

دوره حضوری مروری بر حسابرسی و استانداردهای حسابرسی و گزارش نویسی

در حال ثبت‌نام شنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1400/05/16 48 ساعت
5200

دوره آنلاین مروری بر استانداردهای حسابرسی و گزارش نویسی حسابرسی

در حال ثبت‌نام شنبه‌ها (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/05/16 48 ساعت
5201

دوره آنلاین قوانین و مقررات مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده

در حال ثبت‌نام دوشنبه‌ها (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/05/18 48 ساعت
5202

دوره آنلاین قانون تجارت، دیوان محاسبات و سایر قوانین

در حال ثبت‌نام سه‌شنبه‌ها (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/05/19 40 ساعت
5199

دوره آنلاین مروری جامع بر حسابداری صنعتی

در حال ثبت‌نام چهارشنبه‌ها (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/05/20 48 ساعت
5551

دوره آنلاین مروری بر حسابداری مالی و استانداردهای حسابداری

در حال ثبت‌نام یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها (آنلاین)   19:00 ~ 21:30 1400/06/07 85 ساعت
5550

دوره حضوری مروری بر حسابداری مالی و استانداردهای حسابداری

در حال ثبت‌نام جمعه‌ صبح‌ها   08:00 ~ 13:00 1400/06/12 85 ساعت
5590

دوره آنلاین مروری بر حسابداری مالی و استانداردهای حسابداری

در حال ثبت‌نام یکشنبه‌ها و پنج‌شنبه‌ها (آنلاین)   18:00 ~ 21:00 1400/06/14 85 ساعت

دوره‌های زبان انگلیسی
حضوری / آنلایـن

کد دوره نام ‌دوره ظرفیت زمان برگزاری تاریخ شروع مدت
5498

دوره آنلاین گرامر مقدماتی

در حال ثبت‌نام یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها (آنلاین)   18:00 ~ 21:00 1400/05/03 45 ساعت
3084

دوره آنلاین زبان انگلیسی عمومی - سطح Elementary B

در حال ثبت‌نام یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/05/03 40 ساعت
4767

دوره آنلاین زبان انگلیسی عمومی - سطح Basic A

در حال ثبت‌نام یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/05/03 45 ساعت
3829

دوره فشرده زبان انگلیسی عمومی - سطح Basic

در حال ثبت‌نام روزهای زوج   17:30 ~ 20:30 1400/05/04 90 ساعت
5296

دوره فشرده زبان انگلیسی عمومی - سطح Pre-Intermediate

در حال ثبت‌نام روزهای زوج   17:30 ~ 20:30 1400/05/04 90 ساعت
5298

دوره فشرده زبان انگلیسی عمومی - سطح Intermediate

در حال ثبت‌نام روزهای زوج   17:30 ~ 20:30 1400/05/04 90 ساعت
3680

دوره فشرده زبان انگلیسی عمومی - سطح Elementary

در حال ثبت‌نام روزهای زوج   17:30 ~ 20:30 1400/05/04 90 ساعت
4548

English For Accounting - EFA - Online

در حال ثبت‌نام شنبه‌ها و چهارشنبه‌ها (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/05/06 45 ساعت
4766

دوره آنلاین زبان انگلیسی عمومی - سطح Basic A

در حال ثبت‌نام یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/05/10 45 ساعت
5270

کارگاه آنلاین نگارش و تولید رزومه موثر

در حال ثبت‌نام جمعه (آنلاین)   10:00 ~ 13:00 1400/05/15 3 ساعت
3997

دوره زبان انگلیسی عمومی - سطح Basic A

در حال ثبت‌نام جمعه‌ها   09:00 ~ 14:00 1400/05/15 45 ساعت
5594

دوره آنلاین فشرده زبان انگلیسی عمومی - سطح Basic

در حال ثبت‌نام روزهای زوج (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/05/20 90 ساعت
5611

دوره آنلاین فشرده Upper-Intermediate

در حال ثبت‌نام روزهای زوج (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/05/20 90 ساعت
5596

دوره آنلاین فشرده زبان انگلیسی عمومی - سطح Pre-Intermediate

در حال ثبت‌نام روزهای زوج (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/05/20 90 ساعت
4231

دوره آنلاین فشرده زبان انگلیسی عمومی - سطح Elementary

در حال ثبت‌نام روزهای زوج (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/05/20 90 ساعت
5597

دوره آنلاین فشرده زبان انگلیسی عمومی - سطح Intermediate

در حال ثبت‌نام روزهای زوج (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/05/20 90 ساعت
5609

دوره گرامر مقدماتی

در حال ثبت‌نام پنجشنبه عصرها   14:00 ~ 17:00 1400/05/21 45 ساعت
4606

دوره آنلاین فشرده زبان انگلیسی عمومی - سطح Elementary

در حال ثبت‌نام پنجشنبه‌ها و جمعه‌ها (آنلاین)   14:00 ~ 19:00 1400/05/22 90 ساعت
4778

دوره آنلاین فشرده زبان انگلیسی عمومی - سطح Pre-Intermediate

در حال ثبت‌نام پنجشنبه‌ها و جمعه‌ها (آنلاین)   14:00 ~ 19:00 1400/05/22 90 ساعت
5595

دوره آنلاین فشرده زبان انگلیسی عمومی - سطح Basic

در حال ثبت‌نام پنجشنبه‌ها و جمعه‌ها (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/05/22 90 ساعت
4003

دوره فشرده زبان انگلیسی عمومی - سطح Basic

در حال ثبت‌نام روزهای زوج   17:30 ~ 20:30 1400/06/15 90 ساعت
5666

دوره فشرده زبان انگلیسی عمومی - سطح Elementary

در حال ثبت‌نام روزهای زوج   17:30 ~ 20:30 1400/06/15 90 ساعت
5667

دوره فشرده زبان انگلیسی عمومی - سطح Pre-Intermediate

در حال ثبت‌نام روزهای زوج   17:30 ~ 20:30 1400/06/15 90 ساعت
5668

دوره فشرده زبان انگلیسی عمومی - سطح Intermediate

در حال ثبت‌نام روزهای زوج   17:30 ~ 20:30 1400/06/15 90 ساعت
5664

دوره آنلاین فشرده زبان انگلیسی عمومی - سطح Basic

در حال ثبت‌نام پنجشنبه‌ها و جمعه‌ها (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/06/18 90 ساعت
5665

دوره آنلاین فشرده Upper-Intermediate

در حال ثبت‌نام پنجشنبه‌ها و جمعه‌ها (آنلاین)   09:00 ~ 14:00 1400/06/18 90 ساعت
4655

دوره آنلاین فشرده زبان انگلیسی عمومی - سطح Elementary

در حال ثبت‌نام روزهای زوج (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/06/24 90 ساعت
5268

دوره آنلاین فشرده زبان انگلیسی عمومی - سطح Intermediate

در حال ثبت‌نام پنجشنبه‌ها و جمعه‌ها (آنلاین)   14:00 ~ 19:00 1400/06/24 90 ساعت
5662

دوره آنلاین فشرده Upper-Intermediate

در حال ثبت‌نام روزهای زوج (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/06/24 90 ساعت
5663

دوره آنلاین فشرده زبان انگلیسی عمومی - سطح Basic

در حال ثبت‌نام روزهای زوج (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/06/24 90 ساعت
4599

دوره آنلاین فشرده زبان انگلیسی عمومی - سطح Pre-Intermediate

در حال ثبت‌نام روزهای زوج (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/06/24 90 ساعت
5598

EBW - Effective Business Writing - Online

در حال ثبت‌نام چهارشنبه‌ها (آنلاین)   20:30 ~ 22:30 1400/06/24 20 ساعت

کارگاه‌های آموزشی
حضوری / آنلایـن

کد دوره نام ‌دوره ظرفیت زمان برگزاری تاریخ شروع مدت
3384

کارگاه آنلاین آموزش معاملات سهام در بورس

در حال ثبت‌نام دوشنبه‌ (آنلاین)   17:00 ~ 21:00 1400/05/04 8 ساعت
3387

کارگاه آنلاین سرمایه‌گذاری در بورس

محدود دوشنبه‌ (آنلاین)   17:00 ~ 21:00 1400/05/04 8 ساعت
3115

کارگاه آنلاین آشنایی با بورس کالا

در حال ثبت‌نام چهارشنبه (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/05/06 3 ساعت
5359

کارگاه حضوری قوانین و مقررات تأمین اجتماعی

در حال ثبت‌نام جمعه   09:00 ~ 17:00 1400/05/08 8 ساعت
4912

کارگاه آنلاین تحلیل تکنیکال Bitcoin و ارزهای رمزنگاری شده (مقدماتی)

در حال ثبت‌نام جمعه (آنلاین)   09:00 ~ 13:00 1400/05/08 4 ساعت
5659

کارگاه حضوری اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی

در حال ثبت‌نام یکشنبه   17:00 ~ 21:00 1400/05/10 4 ساعت
5660

کارگاه آنلاین اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی

محدود یکشنبه (آنلاین)   17:00 ~ 21:00 1400/05/10 4 ساعت
5695

کارگاه آنلاین قانون مبارزه با پولشویی

در حال ثبت‌نام دوشنبه (آنلاین)   17:00 ~ 21:00 1400/05/18 4 ساعت
5697

کارگاه آنلاین نحوه ارائه صورت‌های مالی

در حال ثبت‌نام چهارشنبه عصرها (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/05/20 3 ساعت
5707

کارگاه آنلاین حاکمیت شرکتی

در حال ثبت‌نام پنجشنبه عصر (آنلاین)   18:00 ~ 21:00 1400/05/21 3 ساعت
5696

کارگاه حضوری قانون مبارزه با پولشویی

در حال ثبت‌نام پنجشنبه صبح   09:00 ~ 13:00 1400/05/21 4 ساعت
5706

کارگاه آنلاین حسابداری حقوق و دستمزد

در حال ثبت‌نام پنجشنبه عصرها (آنلاین)   14:00 ~ 20:00 1400/06/04 6 ساعت

دوره‌های غیرحضوری
(آفلاین)

کد دوره نام ‌دوره ظرفیت زمان برگزاری تاریخ شروع مدت
3124

کارگاه غیرحضوری بررسی اثرات کووید-19 بر گزارشگری مالی، افشا و نحوه برخورد حسابرس با آن

در حال ثبت‌نام آفلاین (غیرحضوری) - 3 ساعت
3130

دوره غیرحضوری اعتبارات اسنادی و خریدهای خارجی

در حال ثبت‌نام آفلاین (غیرحضوری) - 21 ساعت
3306

کارگاه غیرحضوری آشنایی با سرمایه‌گذاری در بورس

در حال ثبت‌نام آفلاین (غیرحضوری) - 3 ساعت
3219

کارگاه غیرحضوری افشای ریسک در صورت‌های مالی

در حال ثبت‌نام آفلاین (غیرحضوری) - 4 ساعت
3217

کارگاه غیرحضوری حسابرسی داخلی و ارزیابی عملکرد با بهره‌گیری از سامانه

در حال ثبت‌نام آفلاین (غیرحضوری) - 3 ساعت
3226

کارگاه غیرحضوری مدیریت و حسابداری مجتمع‌های مسکونی و تجاری

در حال ثبت‌نام آفلاین (غیرحضوری) - 3 ساعت
3237

کارگاه غیرحضوری نظام مالیاتی در سال 1400

در حال ثبت‌نام آفلاین (غیرحضوری) - 5 ساعت
3352

کارگاه غیرحضوری تهیه صورت‌های مالی تلفیقی

محدود آفلاین (غیرحضوری) - 5 ساعت
3132

دوره غیرحضوری قوانین و مقررات مالیاتی

محدود آفلاین (غیرحضوری) - 30 ساعت
3128

دوره غیرحضوری حسابداری مالی 1

محدود آفلاین (غیرحضوری) - 40 ساعت
3905

کارگاه غیرحضوری ابزارهای مالی (استانداردهای شماره 36 و 37)

در حال ثبت‌نام آفلاین (غیرحضوری) - 4 ساعت
3683

کارگاه غیرحضوری آشنایی با مالیات بر درآمد - استاندارد حسابداری شماره 35 ایران

در حال ثبت‌نام آفلاین (غیرحضوری) - 3 ساعت
3990

کارگاه غیرحضوری تسعیر ارز

در حال ثبت‌نام آفلاین (غیرحضوری) - 3 ساعت
4229

کارگاه غیرحضوری صورت جریان‌های نقدی (استاندارد شماره 2)

در حال ثبت‌نام آفلاین (غیرحضوری) - 4 ساعت
5382

دوره غیرحضوری استاندارد حسابداری سرمایه‌گذاری‌ها (استاندارد15)

در حال ثبت‌نام آفلاین (غیرحضوری) - 3 ساعت
دانلود نرم‌افزارهای مورد نیاز برای کلاس‌های آموزشی آنلاین:
Windows Android Ios Mac
Windows Android Ios Mac
Windows
در وبلاگ حسابداران خبره چه خبر است؟
شما در اینجا می‌توانید جدیدترین مطالب وبلاگ حسابداران خبره را مشاهده کنید.
چرا حسابداران خبره؟
بزرگترین مرکز آموزش حرفه‌ای حسابداری و مالی با بیش از 20 سال سابقه فعالیت، اولین و باسابقه‌ترین شریک طلایی آموزشی (GOLD) و نمایندۀ رسمی انجمن حسابداران خبره انگلستان (ACCA)، تنها نماینده انجمن حسابداران مدیریت خبره انگلستان (CIMA) و تنها نماینده انجمن حسابداران خبره انگلستان و ولز (ICAEW) در ایران است.
Copyright 2021 PACT Edu. All rights reserved.
در خبرنامه پیامکی حسابداران خبره عضو شوید تا:
از همایش‌های رایگان حسابداران خبره مطلع ‎شوید.
فرصت‌های شغلی حسابداری برای شما ارسال شود.
در جریان کلاس‌های جدید و تخفیفات دوره‌ها قرار گیرید.
هر زمان که بخواهید می‌توانید عضویت خود را لغو کنید.
نام
نام خانوادگی
تلفن
ایمیل
تاریخ تولد
اطلاعات شما با موفقیت ثبت شد.
از اینکه در خبرنامه پیامکی حسابداران خبره عضو شدید سپاسگزاریم.