تلفن: 88 94 08 47-50
آدرس مرکز تهران: خیابان استاد نجات الهی جنوبی، بین سپند و شاداب، کوچه نوید، پلاک 23
ثبت‌نام
در رویداد
کلیک کنید
جهت اطلاع از رویدادهای حسابداران خبره کلیک کنید.
اطلاعات بیشتر
نخستین هنرستان فناوری مالی کشور در مرکز آموزش حسابداران خبره تأسیس شد.
به صفحه نشریات بپیوندید.
سومین وبینار آنلاین چالش‌ها و راهکارهای پیاده‌سازی استاندارد مالیات بر درآمد و آخرین تغییرات بخشنامه‌های مالیاتی مرتبط
وبینار استانداردهای جدید حسابداری ایران (لازم الاجرا از ابتدای سال 1400)
148,681 نفر دانش‌پذیر
1,613 دوره درحال برگزاری
بیش از 7,797 دوره برگزار شده
دوره‌های منتخب
دوره‌های جاری
امکان برگزاری دوره‌ها به صورت سازمانی

دوره‌های بلندمدت
حضوری / آنلایـن

کد دوره نام ‌دوره ظرفیت زمان برگزاری تاریخ شروع مدت
4943

دوره آنلاین عالی پرورش مدیر مالی

محدود دوشنبه‌ها و چهارشنبه‌ها (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/04/02 209 ساعت
4901

دوره عالی حسابداری پیمانکاری

در حال ثبت‌نام پنجشنبه صبح‌ها   09:00 ~ 13:00 1400/04/03 184 ساعت
4290

دوره جامع قوانین و مقررات

در حال ثبت‌نام پنجشنبه صبح‌ها   09:00 ~ 13:00 1400/04/03 115 ساعت
5137

دوره آنلاین جامع کاربردی حسابداری

در حال ثبت‌نام پنجشنبه عصرها (آنلاین)   14:00 ~ 18:00 1400/04/03 236 ساعت
4891

دوره آنلاین سرپرستی امور مالی

در حال ثبت‌نام پنجشنبه عصرها (آنلاین)   14:00 ~ 18:00 1400/04/03 230 ساعت
4836

دوره سرپرستی امور مالی

محدود پنجشنبه صبح‌ها   09:00 ~ 13:00 1400/04/03 230 ساعت
5082

دوره آنلاین عالی مشاور اقتصادی و سرمایه‌گذاری خبره

در حال ثبت‌نام یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/04/06 170 ساعت
5071

دوره عالی مشاور اقتصادی و سرمایه‌گذاری خبره

در حال ثبت‌نام یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1400/04/06 170 ساعت
5236

دوره جامع کاربردی حسابداری

محدود یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها   17:00 ~ 20:00 1400/04/08 236 ساعت
5111

دوره عالی مشاور مالیاتی خبره

محدود یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1400/04/08 160 ساعت
5120

دوره آنلاین عالی مشاور مالیاتی خبره

محدود یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/04/08 160 ساعت
4871

دوره آنلاین سرپرستی امور مالی

در حال ثبت‌نام پنجشنبه صبح‌ها (آنلاین)   09:00 ~ 13:00 1400/04/10 230 ساعت
5145

دوره جامع کاربردی حسابداری

محدود پنجشنبه صبح‌ها   09:00 ~ 13:00 1400/04/10 236 ساعت
5153

دوره جامع کاربردی حسابداری

محدود جمعه صبح‌ها   09:00 ~ 13:00 1400/04/11 236 ساعت
1497

دوره مدیریت اجرایی DBA

در حال ثبت‌نام دوشنبه و چهارشنبه   17:00 ~ 20:00 1400/04/16 290 ساعت
5172

دوره عالی پرورش مدیر مالی

در حال ثبت‌نام پنجشنبه صبح‌ها   09:00 ~ 13:00 1400/04/17 209 ساعت
5214

دوره آنلاین عالی پرورش مدیر مالی

در حال ثبت‌نام پنجشنبه صبح‌ها (آنلاین)   09:00 ~ 13:00 1400/04/17 209 ساعت
5225

دوره عالی پرورش مدیر مالی

در حال ثبت‌نام پنجشنبه عصرها   14:00 ~ 18:00 1400/04/17 209 ساعت
4645

دوره آنلاین جامع کاربردی حسابداری

در حال ثبت‌نام پنجشنبه صبح‌ها (آنلاین)   09:00 ~ 13:00 1400/04/17 236 ساعت
4449

دوره جامع قوانین و مقررات

در حال ثبت‌نام شنبه‌ها و دوشنبه‌ها   17:00 ~ 20:00 1400/04/21 115 ساعت
5206

دوره حضوری عالی تحلیلگر خبره بورس

در حال ثبت‌نام چهارشنبه‌ها   17:00 ~ 21:00 1400/04/23 84 ساعت
5183

دوره آنلاین عالی حسابداری پیمانکاری

در حال ثبت‌نام پنجشنبه عصرها (آنلاین)   14:00 ~ 18:00 1400/04/24 184 ساعت
5161

دوره آنلاین عالی پرورش مدیر مالی

در حال ثبت‌نام پنجشنبه عصرها (آنلاین)   14:00 ~ 18:00 1400/04/24 209 ساعت
424

دوره مدیریت اجرایی MBA

در حال ثبت‌نام پنجشنبه صبح‌ها   08:00 ~ 13:00 1400/04/24 412 ساعت
1849

دوره مدیریت اجرایی DBA

در حال ثبت‌نام پنجشنبه صبح   08:00 ~ 13:00 1400/04/24 290 ساعت
5256

دوره جامع کاربردی حسابداری

در حال ثبت‌نام جمعه‌ عصرها   14:00 ~ 18:00 1400/04/25 236 ساعت
5129

دوره آنلاین جامع کاربردی حسابداری

در حال ثبت‌نام جمعه صبح‌ها (آنلاین)   09:00 ~ 13:00 1400/04/25 236 ساعت
4232

دوره عالی پرورش مشاور مالی

محدود یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1400/04/27 180 ساعت
4990

دوره آنلاین جامع قوانین و مقررات

در حال ثبت‌نام یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها (آنلاین)   17:00 ~ 20:00 1400/04/27 115 ساعت
4278

دوره آنلاین عالی پرورش مشاور مالی

محدود یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/04/27 180 ساعت
5272

دوره حسابرسی داخلی خبره

در حال ثبت‌نام دوشنبه‌ها و چهارشنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1400/04/28 250 ساعت
5283

دوره آنلاین حسابرسی داخلی خبره

در حال ثبت‌نام دوشنبه‌ها و چهارشنبه‌ها (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/04/28 250 ساعت
5360

دوره عالی حسابداری پیمانکاری

در حال ثبت‌نام یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها   17:00 ~ 20:00 1400/04/29 184 ساعت
5370

دوره آنلاین عالی حسابداری پیمانکاری

در حال ثبت‌نام یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها (آنلاین)   17:00 ~ 20:00 1400/04/29 184 ساعت
5416

دوره سرپرستی امور مالی

در حال ثبت‌نام یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها   17:00 ~ 20:00 1400/04/29 230 ساعت
5244

دوره آنلاین جامع کاربردی حسابداری

در حال ثبت‌نام یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها (آنلاین)   17:00 ~ 20:00 1400/04/29 236 ساعت
4980

دوره آنلاین جامع قوانین و مقررات

در حال ثبت‌نام پنجشنبه عصرها (آنلاین)   14:00 ~ 18:00 1400/04/31 115 ساعت
4917

دوره آنلاین عالی حسابداری پیمانکاری

در حال ثبت‌نام پنجشنبه‌ صبح‌ها (آنلاین)   09:00 ~ 13:00 1400/04/31 184 ساعت
4970

دوره آنلاین جامع قوانین و مقررات

در حال ثبت‌نام پنجشنبه صبح‌ها (آنلاین)   09:00 ~ 13:00 1400/04/31 115 ساعت
4932

دوره عالی پرورش مدیر مالی

در حال ثبت‌نام دوشنبه‌ها و چهارشنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1400/05/04 209 ساعت
5395

دوره آنلاین حسابدار مدیریت خبره

در حال ثبت‌نام دوشنبه‌ها و چهارشنبه‌ها (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/05/04 200 ساعت
5405

دوره حسابدار مدیریت خبره

در حال ثبت‌نام دوشنبه‌ها و چهارشنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1400/05/04 200 ساعت
5344

دوره آنلاین حسابرسی داخلی خبره

در حال ثبت‌نام پنجشنبه عصرها (آنلاین)   14:00 ~ 18:00 1400/05/14 250 ساعت
5333

دوره حسابرسی داخلی خبره

در حال ثبت‌نام پنجشنبه عصرها   14:00 ~ 18:00 1400/05/14 250 ساعت
4563

دوره عالی پرورش مشاور مالی

در حال ثبت‌نام پنجشنبه‌ها   09:00 ~ 13:00 1400/05/21 180 ساعت
4551

دوره آنلاین عالی پرورش مشاور مالی

در حال ثبت‌نام پنجشنبه‌ها (آنلاین)   09:00 ~ 13:00 1400/05/21 180 ساعت

دوره‌های کوتاه‌مدت
حضوری

کد دوره نام ‌دوره ظرفیت زمان برگزاری تاریخ شروع مدت
4528

دوره حضوری تجزیه تحلیل بازارهای مالی به روش تکنیکال، پیش بینی ارزهای دیجیتال (Bitcoin)، سهام و کالا (پیشرفته)

در حال ثبت‌نام چهارشنبه ها   17:30 ~ 20:30 1400/04/02 18 ساعت
2624

دوره حضوری پرورش حسابدار خرید

محدود چهارشنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1400/04/02 21 ساعت
5011

دوره حضوری کاربرد اکسل در حسابداری

محدود چهارشنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1400/04/02 30 ساعت
5024

دوره حضوری جامع قوانین و دستورالعمل‌های بازار سرمایه

در حال ثبت‌نام پنجشنبه‌ها   09:00 ~ 13:00 1400/04/03 24 ساعت
5010

دوره حضوری کاربرد اکسل در حسابداری

محدود جمعه‌ عصرها   14:00 ~ 18:00 1400/04/04 30 ساعت
4220

دوره حضوری مدیریت جلسات

در حال ثبت‌نام شنبه ها   17:30 ~ 20:30 1400/04/05 9 ساعت
4736

دوره حضوری پرورش حسابدار اموال

در حال ثبت‌نام شنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1400/04/05 21 ساعت
4955

دوره حضوری اعتبارات اسنادی و خریدهای خارجی

محدود یکشنبه‌ها   18:00 ~ 21:00 1400/04/06 21 ساعت
392

دوره حضوری طراحی و استقرار سیستم­های اطلاعات حسابداری و مهندسی فرآیندهای سازمانی

در حال ثبت‌نام یکشنبه ها   17:30 ~ 20:30 1400/04/06 30 ساعت
2991

دوره حضوری پرورش حسابدار انبار

محدود یکشنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1400/04/06 21 ساعت
2878

دوره حضوری مدیریت ریسک مالی

در حال ثبت‌نام یکشنبه‌ها   17:00 ~ 21:00 1400/04/06 16 ساعت
5004

دوره حضوری حسابداری صنعتی (بهای تمام شده)

تکمیل یکشنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1400/04/06 30 ساعت
4106

دوره حضوری حسابرسی داخلی از تئوری تا عمل

در حال ثبت‌نام شنبه‌ها و دوشنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1400/04/07 12 ساعت
5022

دوره حضوری آیین دادرسی مالیاتی

در حال ثبت‌نام دوشنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1400/04/07 12 ساعت
4262

دوره حضوری پرورش حسابدار فروش

محدود دوشنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1400/04/07 21 ساعت
4520

دوره حضوری حسابداری و تهیه اظهارنامه با رویکردی کارگاهی

محدود دوشنبه‌ها   17:00 ~ 21:00 1400/04/07 72 ساعت
2473

دوره حضوری نرم افزارهای مالیاتی

محدود دوشنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1400/04/07 24 ساعت
5019

دوره حضوری قوانین و مقررات مالیاتی

تکمیل دوشنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1400/04/07 30 ساعت
5017

دوره حضوری تهیه صورت‌های مالی اساسی

تکمیل دوشنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1400/04/07 24 ساعت
4725

دوره حضوری کاربردی قوانین و مقررات بیمه و تأمین اجتماعی

در حال ثبت‌نام سه‌شنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1400/04/08 24 ساعت
5311

دوره حضوری تجزیه تحلیل بازارهای مالی به روش تکنیکال، پیش بینی ارزهای دیجیتال (Bitcoin)، سهام و کالا (پیشرفته)

در حال ثبت‌نام چهارشنبه ها   17:30 ~ 20:30 1400/04/09 18 ساعت
5426

دوره حضوری حسابداری مالی 2

در حال ثبت‌نام جمعه‌ صبح‌ها   09:00 ~ 13:00 1400/04/11 40 ساعت
5014

دوره حضوری روش‌های تأمین مالی در بازار سرمایه و تصمیم گیری در خصوص انتخاب روش بهینه

در حال ثبت‌نام شنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1400/04/12 12 ساعت
5320

دوره حضوری حسابرسی مستقل با رویکرد کارگاهی

در حال ثبت‌نام یکشنبه‌ها   17:00 ~ 21:00 1400/04/13 72 ساعت
5309

دوره حضوری استاندارد 35 - مالیات بر درآمد با توجه به رهنمودهای سازمان بورس اوراق بهادار

در حال ثبت‌نام سه‌شنبه‌ها   17:00 ~ 21:00 1400/04/15 12 ساعت
5025

دوره حضوری حرفه‌ای ارائه خدمات مالیاتی مشاغل

در حال ثبت‌نام سه‌شنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1400/04/15 24 ساعت
4216

دوره حضوری مدیریت مالی 1

در حال ثبت‌نام سه‌شنبه‌ها   18:00 ~ 21:00 1400/04/15 21 ساعت
4264

دوره حضوری پرورش حسابدار خزانه (دریافت و پرداخت)

در حال ثبت‌نام سه‌شنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1400/04/15 21 ساعت
2898

دوره حضوری اصول و راه اندازی استارت‌آپ با رویکرد مالی

در حال ثبت‌نام چهارشنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1400/04/16 30 ساعت
5434

دوره حضوری حسابداری صنعتی (بهای تمام شده)

در حال ثبت‌نام چهارشنبه عصرها   17:30 ~ 20:30 1400/04/16 30 ساعت
4715

دوره حضوری حسابرسی داخلی و ارزیابی عملکرد

در حال ثبت‌نام چهارشنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1400/04/16 24 ساعت
4717

دوره حضوری حسابرسی عملیاتی و داخلی

در حال ثبت‌نام چهارشنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1400/04/16 24 ساعت
5294

دوره اجرایی حضوری-آنلاین تهیه صورت‌های مالی تلفیقی

در حال ثبت‌نام پنجشنبه صبح‌ها   08:30 ~ 12:30 1400/04/17 40 ساعت
5431

دوره حضوری حسابداری مالی 1

در حال ثبت‌نام جمعه‌ عصرها   14:00 ~ 18:00 1400/04/18 40 ساعت
4914

دوره حضوری مقدمه‌ای بر بازرگانی خارجی

در حال ثبت‌نام شنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1400/04/19 20 ساعت
5299

دوره حضوری آمادگی آزمون کارشناس رسمی دادگستری (قوه قضائیه)

در حال ثبت‌نام شنبه تا پنجشنبه   17:30 ~ 21:30 1400/04/19 85 ساعت
5380

دوره حضوری تهیه صورت‌های مالی اساسی

در حال ثبت‌نام شنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1400/04/19 24 ساعت
5020

دوره حضوری مبانی حقوقی قراردادها

در حال ثبت‌نام یکشنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1400/04/20 12 ساعت
5430

دوره حضوری حسابداری مالی 1

در حال ثبت‌نام یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1400/04/20 40 ساعت
5307

دوره حضوری تجزیه تحلیل بازارهای مالی به روش تکنیکال، پیش بینی ارزهای دیجیتال (Bitcoin)، سهام و کالا (مقدماتی)

در حال ثبت‌نام دوشنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1400/04/21 18 ساعت
5427

دوره حضوری حسابداری مالی 2

در حال ثبت‌نام دوشنبه‌ها و چهارشنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1400/04/21 40 ساعت
5436

دوره حضوری تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی

در حال ثبت‌نام دوشنبه عصرها   17:30 ~ 20:30 1400/04/21 24 ساعت
5206

دوره حضوری عالی تحلیلگر خبره بورس

در حال ثبت‌نام چهارشنبه‌ها   17:00 ~ 21:00 1400/04/23 84 ساعت
5026

دوره حضوری قانون تجارت

در حال ثبت‌نام چهارشنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1400/04/23 16 ساعت
4654

دوره حضوری IFRS - استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی

در حال ثبت‌نام جمعه‌ها   09:00 ~ 13:00 1400/04/25 40 ساعت
5007

دوره حضوری حسابرسی داخلی در حوزه بانکداری

در حال ثبت‌نام دوشنبه‌ها   17:20 ~ 20:30 1400/04/28 60 ساعت
5324

دوره حضوری بررسی انواع حسابرسی مالیاتی و نحوه رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات براساس مقررات جدید مالیاتی

در حال ثبت‌نام چهارشنبه‌ها   17:00 ~ 21:00 1400/05/06 16 ساعت
5194

دوره حضوری مروری جامع بر حسابداری صنعتی

در حال ثبت‌نام پنجشنبه‌ها   16:30 ~ 20:30 1400/05/14 48 ساعت

دوره‌های کوتاه‌مدت
آنلایـن

کد دوره نام ‌دوره ظرفیت زمان برگزاری تاریخ شروع مدت
5328

دوره آنلاین پرورش حسابدار خرید

در حال ثبت‌نام چهارشنبه‌ها (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/04/02 21 ساعت
5015

دوره آنلاین تجزیه تحلیل بازارهای مالی به روش تکنیکال، پیش بینی ارزهای دیجیتال (Bitcoin)، سهام و کالا (پیشرفته)

در حال ثبت‌نام چهارشنبه‌ها (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/04/02 18 ساعت
5027

دوره آنلاین قانون تجارت

محدود چهارشنبه‌ها (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/04/02 12 ساعت
4966

دوره آنلاین تحلیل بودجه و عملکرد در بخش عمومی

در حال ثبت‌نام پنجشنبه‌ها (آنلاین)   09:00 ~ 13:00 1400/04/03 12 ساعت
5253

دوره آنلاین تحلیل داده با اکسل

در حال ثبت‌نام پنجشنبه‌ها (آنلاین)   14:00 ~ 18:00 1400/04/03 20 ساعت
5012

دوره آنلاین حسابداری عملی با نرم افزار

در حال ثبت‌نام پنجشنبه‌ها (آنلاین)   09:00 ~ 13:00 1400/04/03 50 ساعت
5255

دوره آنلاین هوش تجاری (Power BI)

در حال ثبت‌نام جمعه‌ها (آنلاین)   09:00 ~ 12:00 1400/04/04 24 ساعت
5002

دوره آنلاین بودجه‌بندی جامع

در حال ثبت‌نام پنجشنبه‌ها (آنلاین)   17:00 ~ 20:00 1400/04/04 21 ساعت
5313

دوره آنلاین پرورش حسابدار اموال

در حال ثبت‌نام شنبه‌ها (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/04/05 21 ساعت
4721

دوره آنلاین حسابداری مالی 1

محدود شنبه‌ها و دوشنبه‌ها (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/04/05 40 ساعت
5016

دوره آنلاین تهیه صورت‎های مالی اساسی

محدود شنبه‌ها (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/04/05 24 ساعت
5314

دوره آنلاین پرورش حسابدار انبار

در حال ثبت‌نام یکشنبه‌ها (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/04/06 21 ساعت
4081

دوره آنلاین تابلوخوانی و روانشناسی معاملاتی (مقدماتی 1)

در حال ثبت‌نام یکشنبه‌ها (آنلاین)   17:00 ~ 20:00 1400/04/06 12 ساعت
5021

دوره آنلاین مبانی حقوقی قراردادها

محدود یکشنبه‌ها (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/04/06 12 ساعت
4956

دوره آنلاین اعتبارات اسنادی و خریدهای خارجی

در حال ثبت‌نام یکشنبه‌ها (آنلاین)   18:00 ~ 21:00 1400/04/06 21 ساعت
5037

دوره آنلاین تهیه صورت جریان‌های نقدی

محدود یکشنبه‌ها (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/04/06 12 ساعت
5315

دوره آنلاین پرورش حسابدار فروش

در حال ثبت‌نام دوشنبه‌ها (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/04/07 21 ساعت
5033

دوره آنلاین تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی

محدود دوشنبه‌ها (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/04/07 24 ساعت
4967

دوره آنلاین بروزرسانی استانداردهای جدید حسابداری

محدود دوشنبه‌ها (آنلاین)   17:00 ~ 21:00 1400/04/07 40 ساعت
5006

دوره آنلاین حسابداری مجتمع‌های مسکونی

محدود سه‌شنبه‌ها (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/04/08 9 ساعت
5204

دوره آنلاین قوانین و مقررات مالیاتی

در حال ثبت‌نام سه‌شنبه‌ها (آنلاین)   18:00 ~ 21:00 1400/04/08 30 ساعت
5358

دوره آنلاین قوانین و مقررات مالیات بر ارزش افزوده

در حال ثبت‌نام چهارشنبه‌ها (آنلاین)   17:00 ~ 21:00 1400/04/09 12 ساعت
5312

دوره آنلاین تجزیه تحلیل بازارهای مالی به روش تکنیکال، پیش بینی ارزهای دیجیتال (Bitcoin)، سهام و کالا (پیشرفته)

در حال ثبت‌نام چهارشنبه‌ها (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/04/09 18 ساعت
5428

دوره آنلاین حسابداری مالی 2

در حال ثبت‌نام جمعه صبح‌ها (آنلاین)   09:00 ~ 13:00 1400/04/11 40 ساعت
5322

دوره آنلاین حسابرسی مستقل با رویکرد کارگاهی

در حال ثبت‌نام یکشنبه‌ها (آنلاین)   17:00 ~ 21:00 1400/04/13 72 ساعت
5327

دوره آنلاین پرورش حسابدار خزانه (دریافت و پرداخت)

در حال ثبت‌نام سه‌شنبه‌ها (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/04/15 21 ساعت
5308

دوره آنلاین استاندارد 35 - مالیات بر درآمد با توجه به رهنمودهای سازمان بورس اوراق بهادار

در حال ثبت‌نام سه‌شنبه‌ها   17:00 ~ 21:00 1400/04/15 12 ساعت
5047

دوره آنلاین حرفه‌ای ارائه خدمات مالیاتی مشاغل

در حال ثبت‌نام سه‌شنبه‌ها (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/04/15 24 ساعت
5045

دوره آنلاین مدیریت ریسک

محدود سه‌شنبه‌ها (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/04/15 15 ساعت
5435

دوره آنلاین حسابداری صنعتی (بهای تمام شده)

در حال ثبت‌نام چهارشنبه عصرها (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/04/16 30 ساعت
5437

دوره آنلاین حسابرسی عملیاتی و داخلی

در حال ثبت‌نام چهارشنبه‌ عصرها (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/04/16 24 ساعت
5294

دوره اجرایی حضوری-آنلاین تهیه صورت‌های مالی تلفیقی

در حال ثبت‌نام پنجشنبه صبح‌ها   08:30 ~ 12:30 1400/04/17 40 ساعت
5433

دوره آنلاین حسابداری مالی 1

در حال ثبت‌نام جمعه عصرها (آنلاین)   14:00 ~ 18:00 1400/04/18 40 ساعت
4916

دوره آنلاین مقدمه‌ای بر بازرگانی خارجی

در حال ثبت‌نام شنبه‌ها (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/04/19 20 ساعت
5310

دوره آنلاین حسابرسی داخلی از تئوری تا عمل

در حال ثبت‌نام شنبه‌ها و دوشنبه‌ها (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/04/19 12 ساعت
5300

دوره آنلاین آمادگی آزمون کارشناسان رسمی دادگستری (قوه قضائیه)

در حال ثبت‌نام شنبه تا پنجشنبه (آنلاین)   17:30 ~ 21:30 1400/04/19 85 ساعت
5432

دوره آنلاین حسابداری مالی 1

در حال ثبت‌نام یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/04/20 40 ساعت
4677

دوره آنلاین تجزیه تحلیل بازارهای مالی به روش تکنیکال، پیش بینی ارزهای دیجیتال (Bitcoin)، سهام و کالا (مقدماتی)

در حال ثبت‌نام دوشنبه‌ها (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/04/21 18 ساعت
5429

دوره آنلاین حسابداری مالی 2

در حال ثبت‌نام دوشنبه‌ها و چهارشنبه‌ها (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/04/21 40 ساعت
5044

دوره آنلاین IFRS فارسی - استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی

محدود دوشنبه‌ها (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/04/21 30 ساعت
5203

دوره آنلاین کاربردی قوانین و مقررات بیمه و تأمین اجتماعی

در حال ثبت‌نام سه‌شنبه‌ها (آنلاین)   18:00 ~ 21:00 1400/04/22 24 ساعت
5326

دوره آنلاین بررسی انواع حسابرسی مالیاتی و نحوه رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات براساس مقررات جدید مالیاتی

در حال ثبت‌نام چهارشنبه‌ها (آنلاین)   17:00 ~ 21:00 1400/05/06 16 ساعت

دوره‌های بین‌المللی
حضوری / آنلایـن

کد دوره نام ‌دوره ظرفیت زمان برگزاری تاریخ شروع مدت
4810

Financial Management - Online

محدود جمعه ها (آنلاین)   14:00 ~ 18:00 1400/04/04 40 ساعت
4809

Audit and Assurance - Online

محدود چهارشنبه‌ها (آنلاین)   18:00 ~ 21:00 1400/04/09 40 ساعت
4804

Business and Technology - Online

در حال ثبت‌نام شنبه‌ها (آنلاین)   18:00 ~ 21:00 1400/04/12 45 ساعت
4801

Management Accounting - Online

در حال ثبت‌نام جمعه‌ها (آنلاین)   09:00 ~ 13:00 1400/04/18 48 ساعت
4802

Financial Accounting - Online

در حال ثبت‌نام یکشنبه‌ها (آنلاین)   18:00 ~ 20:30 1400/06/21 ۴۵ ساعت
4805

Corporate and Business Law (UK) - Online

در حال ثبت‌نام جمعه‌ها (آنلاین)   08:30 ~ 12:30 1400/08/14 40 ساعت

آمادگی آزمون‌های حرفه‌ای
حضوری / آنلایـن

کد دوره نام ‌دوره ظرفیت زمان برگزاری تاریخ شروع مدت
5299

دوره حضوری آمادگی آزمون کارشناس رسمی دادگستری (قوه قضائیه)

در حال ثبت‌نام شنبه تا پنجشنبه   17:30 ~ 21:30 1400/04/19 85 ساعت
5300

دوره آنلاین آمادگی آزمون کارشناسان رسمی دادگستری (قوه قضائیه)

در حال ثبت‌نام شنبه تا پنجشنبه (آنلاین)   17:30 ~ 21:30 1400/04/19 85 ساعت
5194

دوره حضوری مروری جامع بر حسابداری صنعتی

در حال ثبت‌نام پنجشنبه‌ها   16:30 ~ 20:30 1400/05/14 48 ساعت
5196

دوره حضوری قوانین و مقررات مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده

در حال ثبت‌نام پنجشنبه‌ها   08:00 ~ 12:00 1400/05/14 48 ساعت
5195

دوره حضوری مروری بر حسابرسی و استانداردهای حسابرسی و گزارش نویسی

در حال ثبت‌نام پنجشنبه‌ها   12:00 ~ 16:00 1400/05/14 48 ساعت
5197

دوره حضوری قانون تجارت، دیوان محاسبات و سایر قوانین

در حال ثبت‌نام جمعه‌ها   14:00 ~ 18:00 1400/05/15 40 ساعت
5198

دوره حضوری مروری بر حسابرسی و استانداردهای حسابرسی و گزارش نویسی

در حال ثبت‌نام شنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1400/05/16 48 ساعت
5200

دوره آنلاین مروری بر استانداردهای حسابرسی و گزارش نویسی حسابرسی

در حال ثبت‌نام شنبه‌ها (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/05/16 48 ساعت
5201

دوره آنلاین قوانین و مقررات مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده

در حال ثبت‌نام دوشنبه‌ها (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/05/18 48 ساعت
5202

دوره آنلاین قانون تجارت، دیوان محاسبات و سایر قوانین

در حال ثبت‌نام سه‌شنبه‌ها (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/05/19 40 ساعت
5199

دوره آنلاین مروری جامع بر حسابداری صنعتی

در حال ثبت‌نام چهارشنبه‌ها (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/05/20 48 ساعت

دوره‌های زبان انگلیسی
حضوری / آنلایـن

کد دوره نام ‌دوره ظرفیت زمان برگزاری تاریخ شروع مدت
4117

دوره آنلاین فشرده زبان انگلیسی عمومی - سطح Elementary

در حال ثبت‌نام پنجشنبه‌ها و جمعه‌ها (آنلاین)   14:00 ~ 19:00 1400/04/04 90 ساعت
4963

کارگاه آنلاین نگارش و تولید رزومه موثر

در حال ثبت‌نام جمعه (آنلاین)   10:00 ~ 13:00 1400/04/04 3 ساعت
585

زبان انگلیسی عمومی - سطح Intermediate A

در حال ثبت‌نام یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1400/04/06 36 ساعت
3996

دوره زبان انگلیسی عمومی - سطح Basic A

در حال ثبت‌نام یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1400/04/08 45 ساعت
4549

English For Accounting - EFA - Online

در حال ثبت‌نام جمعه‌ها (آنلاین)   14:00 ~ 17:00 1400/04/11 45 ساعت
2967

دوره زبان انگلیسی عمومی - سطح Basic B

در حال ثبت‌نام شنبه‌ها و چهارشنبه‌ها   09:00 ~ 14:00 1400/04/18 45 ساعت
4176

کارگاه آنلاین فشرده نامه‌نگاری و ایمیل رسمی

در حال ثبت‌نام جمعه (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/04/18 3 ساعت
4118

دوره آنلاین نیمه‌خصوصی فشرده زبان انگلیسی Basic

در حال ثبت‌نام روزهای زوج (آنلاین)   09:30 ~ 12:30 1400/04/19 80 ساعت
509

زبان انگلیسی عمومی - سطح Elementary A

در حال ثبت‌نام جمعه‌ها   17:30 ~ 20:30 1400/04/20 45ساعت
4599

دوره آنلاین فشرده زبان انگلیسی عمومی - سطح Pre-Intermediate

در حال ثبت‌نام روزهای زوج (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/04/23 90 ساعت
5264

دوره آنلاین فشرده زبان انگلیسی عمومی - سطح Basic

در حال ثبت‌نام روزهای زوج (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/04/23 90 ساعت
5265

دوره آنلاین فشرده زبان انگلیسی عمومی - سطح Elementary

در حال ثبت‌نام روزهای زوج (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/04/23 90 ساعت
5267

دوره آنلاین فشرده زبان انگلیسی عمومی - سطح Intermediate

در حال ثبت‌نام روزهای زوج (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/04/23 90 ساعت
3494

دوره فشرده Business English Online - Elementary

در حال ثبت‌نام شنبه‌ها و دوشنبه‌ها و چهارشنبه‌ها (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/04/23 90 ساعت
4548

English For Accounting - EFA - Online

در حال ثبت‌نام شنبه‌ها و چهارشنبه‌ها (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/04/23 45 ساعت
4658

دوره آنلاین فشرده زبان انگلیسی عمومی - سطح Basic

در حال ثبت‌نام پنجشنبه‌ها و جمعه‌ها (آنلاین)   14:00 ~ 19:00 1400/04/24 90 ساعت
4659

دوره آنلاین فشرده زبان انگلیسی عمومی - سطح Elementary

در حال ثبت‌نام پنجشنبه‌ها و جمعه‌ها (آنلاین)   14:00 ~ 19:00 1400/04/24 90 ساعت
5268

دوره آنلاین فشرده زبان انگلیسی عمومی - سطح Intermediate

در حال ثبت‌نام پنجشنبه‌ها و جمعه‌ها (آنلاین)   14:00 ~ 19:00 1400/04/24 90 ساعت
4657

دوره آنلاین فشرده زبان انگلیسی عمومی - سطح Pre-Intermediate

در حال ثبت‌نام پنجشنبه‌ها و جمعه‌ها (آنلاین)   14:00 ~ 19:00 1400/04/24 90 ساعت
5304

دوره آنلاین انگلیسی برای مکالمات تلفنی در تجارت

در حال ثبت‌نام جمعه‌ها (آنلاین)   09:00 ~ 13:00 1400/04/25 24 ساعت
5270

کارگاه آنلاین نگارش و تولید رزومه موثر

در حال ثبت‌نام جمعه (آنلاین)   10:00 ~ 13:00 1400/05/01 3 ساعت
4767

دوره آنلاین زبان انگلیسی عمومی - سطح Basic A

در حال ثبت‌نام یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/05/03 45 ساعت
3829

دوره فشرده زبان انگلیسی عمومی - سطح Basic

در حال ثبت‌نام روزهای زوج   17:30 ~ 20:30 1400/05/04 90 ساعت
5298

دوره فشرده زبان انگلیسی عمومی - سطح Intermediate

در حال ثبت‌نام روزهای زوج   17:30 ~ 20:30 1400/05/04 90 ساعت
3680

دوره فشرده زبان انگلیسی عمومی - سطح Elementary

در حال ثبت‌نام روزهای زوج   17:30 ~ 20:30 1400/05/04 90 ساعت
5296

دوره فشرده زبان انگلیسی عمومی - سطح Pre-Intermediate

در حال ثبت‌نام روزهای زوج   17:30 ~ 20:30 1400/05/04 90 ساعت

کارگاه‌های آموزشی
حضوری / آنلایـن

کد دوره نام ‌دوره ظرفیت زمان برگزاری تاریخ شروع مدت
3115

کارگاه آنلاین آشنایی با بورس کالا

در حال ثبت‌نام چهارشنبه (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/04/02 3 ساعت
5043

کارگاه آنلاین اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی

محدود چهارشنبه (آنلاین)   17:00 ~ 21:00 1400/04/02 4 ساعت
5205

کارگاه آنلاین حاکمیت شرکتی

محدود پنجشنبه (آنلاین)   18:00 ~ 21:00 1400/04/03 3 ساعت
5302

کارگاه حضوری قانون مبارزه با پولشویی

محدود پنجشنبه صبح   09:00 ~ 13:00 1400/04/03 4 ساعت
5269

کارگاه آنلاین حسابداری حقوق و دستمزد

در حال ثبت‌نام پنجشنبه (آنلاین)   18:00 ~ 21:00 1400/04/03 6 ساعت
2901

کارگاه حضوری مدیریت مالی شخصی (مدیریت ثروت)

در حال ثبت‌نام جمعه   09:00 ~ 15:00 1400/04/04 5 ساعت
4912

کارگاه آنلاین تحلیل تکنیکال Bitcoin و ارزهای رمزنگاری شده (مقدماتی)

در حال ثبت‌نام جمعه (آنلاین)   09:00 ~ 13:00 1400/04/04 4 ساعت
5317

کارگاه حضوری اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی (مشاغل)

در حال ثبت‌نام شنبه‌ها   17:00 ~ 21:00 1400/04/05 4 ساعت
5319

کارگاه آنلاین اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی (مشاغل)

در حال ثبت‌نام شنبه‌ها (آنلاین)   17:00 ~ 21:00 1400/04/05 4 ساعت
3384

کارگاه آنلاین آموزش معاملات سهام در بورس

در حال ثبت‌نام دوشنبه‌ (آنلاین)   17:00 ~ 21:00 1400/04/07 8 ساعت
3387

کارگاه آنلاین سرمایه‌گذاری در بورس

محدود دوشنبه‌ (آنلاین)   17:00 ~ 21:00 1400/04/07 8 ساعت
5331

کارگاه آنلاین قانون مبارزه با پولشویی

در حال ثبت‌نام دوشنبه (آنلاین)   17:00 ~ 21:00 1400/04/14 4 ساعت
5329

کارگاه آنلاین معاملات فصلی

در حال ثبت‌نام سه‌شنبه (آنلاین)   17:00 ~ 21:00 1400/04/15 4 ساعت
5356

کارگاه حضوری معاملات فصلی

در حال ثبت‌نام سه شنبه   17:00 ~ 21:00 1400/04/15 4 ساعت
5355

کارگاه آنلاین اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی

در حال ثبت‌نام چهارشنبه (آنلاین)   17:00 ~ 21:00 1400/04/16 4 ساعت
5357

کارگاه حضوری اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی

محدود چهارشنبه   17:00 ~ 21:00 1400/04/16 4 ساعت
5301

کارگاه آنلاین نحوه ارائه صورت‌های مالی

در حال ثبت‌نام چهارشنبه (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/04/16 3 ساعت
4503

کارگاه حضوری نحوه ارائه صورت‌های مالی

در حال ثبت‌نام چهارشنبه   17:30 ~ 20:30 1400/04/16 3 ساعت
5359

کارگاه حضوری قوانین و مقررات تأمین اجتماعی

در حال ثبت‌نام جمعه   09:00 ~ 17:00 1400/04/18 8 ساعت

دوره‌های غیرحضوری
(آفلاین)

کد دوره نام ‌دوره ظرفیت زمان برگزاری تاریخ شروع مدت
3130

دوره غیرحضوری اعتبارات اسنادی و خریدهای خارجی

در حال ثبت‌نام آفلاین (غیرحضوری) - 21 ساعت
3124

کارگاه غیرحضوری بررسی اثرات کووید-19 بر گزارشگری مالی، افشا و نحوه برخورد حسابرس با آن

در حال ثبت‌نام آفلاین (غیرحضوری) - 3 ساعت
3306

کارگاه غیرحضوری آشنایی با سرمایه‌گذاری در بورس

در حال ثبت‌نام آفلاین (غیرحضوری) - 3 ساعت
3219

کارگاه غیرحضوری افشای ریسک در صورت‌های مالی

در حال ثبت‌نام آفلاین (غیرحضوری) - 4 ساعت
3217

کارگاه غیرحضوری حسابرسی داخلی و ارزیابی عملکرد با بهره‌گیری از سامانه

در حال ثبت‌نام آفلاین (غیرحضوری) - 3 ساعت
3226

کارگاه غیرحضوری مدیریت و حسابداری مجتمع‌های مسکونی و تجاری

در حال ثبت‌نام آفلاین (غیرحضوری) - 3 ساعت
3237

کارگاه غیرحضوری نظام مالیاتی در سال 1400

در حال ثبت‌نام آفلاین (غیرحضوری) - 5 ساعت
3352

کارگاه غیرحضوری تهیه صورت‌های مالی تلفیقی

محدود آفلاین (غیرحضوری) - 5 ساعت
3132

دوره غیرحضوری قوانین و مقررات مالیاتی

محدود آفلاین (غیرحضوری) - 30 ساعت
3128

دوره غیرحضوری حسابداری مالی 1

محدود آفلاین (غیرحضوری) - 40 ساعت
3905

کارگاه غیرحضوری ابزارهای مالی (استانداردهای شماره 36 و 37)

در حال ثبت‌نام آفلاین (غیرحضوری) - 4 ساعت
3683

کارگاه غیرحضوری آشنایی با مالیات بر درآمد - استاندارد حسابداری شماره 35 ایران

در حال ثبت‌نام آفلاین (غیرحضوری) - 3 ساعت
3990

کارگاه غیرحضوری تسعیر ارز

در حال ثبت‌نام آفلاین (غیرحضوری) - 3 ساعت
4229

کارگاه غیرحضوری صورت جریان‌های نقدی (استاندارد شماره 2)

در حال ثبت‌نام آفلاین (غیرحضوری) - 4 ساعت
5382

دوره غیرحضوری استاندارد حسابداری سرمایه‌گذاری‌ها (استاندارد15)

در حال ثبت‌نام آفلاین (غیرحضوری) - 3 ساعت
دانلود نرم‌افزارهای مورد نیاز برای کلاس‌های آموزشی آنلاین:
Windows Android Ios Mac
Windows Android Ios Mac
Windows
در وبلاگ حسابداران خبره چه خبر است؟
شما در اینجا می‌توانید جدیدترین مطالب وبلاگ حسابداران خبره را مشاهده کنید.
چرا حسابداران خبره؟
بزرگترین مرکز آموزش حرفه‌ای حسابداری و مالی با بیش از 20 سال سابقه فعالیت، اولین و باسابقه‌ترین شریک طلایی آموزشی (GOLD) و نمایندۀ رسمی انجمن حسابداران خبره انگلستان (ACCA)، تنها نماینده انجمن حسابداران مدیریت خبره انگلستان (CIMA) و تنها نماینده انجمن حسابداران خبره انگلستان و ولز (ICAEW) در ایران است.
با عضویت در خبرنامه از رویدادهای جدیدمان با خبر شوید!
Copyright 2021 PACT Edu. All rights reserved.
در خبرنامه حسابداران عضو شوید تا:
از همایش‎های رایگان حسابداران خبره مطلع ‎شوید.
فرصت‎های شغلی حسابداری برای شما ارسال شود.
در جریان کلاس‎های جدید و تخفیفات دوره‎ها قرار گیرید.
خبرنامه ما هر 10 روز یکبار برای اعضا ارسال می‎شود.